غم مخور بلوچستانA Baloch Perspective expressed in Whats-up
#غممخوربلوچستان
ای خاک پاک وطنم ای عزیز تر از جان و تنم ای بلوچستان زجر دیده میدانم غمگینی و رنجور چون بی مهری ها دیده ای بی مهری هایی از دشمنانت انگاه که با دلی پر از کینه و بغض و خشم بسویت نگاه میکردند و این خشم انان ناشی از حسادت به خاک پاک و پر برکتت بود اری خاکت پاک است و پربرکت چون زاییده های خاک پاکت شیرمردانی بودند تاریخ ساز فرزندانت که ساخته خاک زرینت در گذشته ای نه چندان دور اسمشان ازینی بود بر صفحات تاریخ.
وجودت با زایش چنان فرزندانی برومند و تاریخ ساز موجبات حسد و خشم بدخواهان انسانیت بود انان که میخواستند فرعون وار زندگی کنند و انسانیت را به بردگی بگیرند فرزندانت و خاک پاکت را به دلیل پرورش شیران زمان، دیواری عظیم در مقابل خودشان و مقاصدشان می دیدند بر ان شدند که نقشه ها بکشند و طرحها بریزند تا بین فرزندانت تفرقه بیندازند و بر انها حکومت کنند اری وطنم میدانم که رنجوری چون انها تا حدودی موفق شدند با تهاجم فرهنگی ، فرهنگ اصیل ان شیرمردان گذشته که فرزندان تو بودند را در بین نسل امروزی فرزندانت کم رنگ کنند و الفت و محبت و اتحاد و همبستگی بین فرزندان بلوچستان را از هم بپاشند. #میدانمکهغمگینی_چون.وجود پهناورت را تکه تکه کردند و چونان ارث پدری خودشان خاک پاکت را بین یکدیگر تقسیم کردند و بر این ارث قطعه قطعه شده ات نامها گذاشتند یکه تکه ات را پاکستان نام نهادند و تکه دیگری را افعانستان و تکه ای سیستان و دیگر تکه را کرمان و هرمزگان اسم گذاشتند.
#وطنمبلوچستانمایغمگینمادرم.میدانم که اشک خون گریه میکنی چون قطعه قطعه ات میکردند و شاهد سکوت فرزندانت بودی #مهربانسرزمینمایخاکستم_دیده.فرزندان نالایقت را ببخش چون انان را ابلیسان زمان مسخر کرده بودند ببخششان چون روح و جسمشان تسخیر شده بود و ناخواسته غافل شده بودند انها با وجود مقصر بودن بی تقصیرند چون اسیرشان کردنده بودند. روحشان ، فرهنگ شان گذشته شان ، همت شان، شجاعتشان جسم شان علم شان را به اسارت برده بودند پس مادرم کوتاهیهای فرزندان معذورت را ببخشای .
#وطنممیدانم.که غمگینی چون پرپر شدن فرزندان جوان و بی گناهت را شاهد بودی. #میدانمکهغمگینی.چون شاهد هستی که چگونه فرزندانت برای یک لقمه نان اری فقط #برای_#لقمه_نان.چگونه زنده زنده طعمه حریق میشوند. میدانم که گریانی چون خبر داری که بار دیگر دشمنانت با نامهای حبیب الله دهمرده و حسینعلی شهریاری برای قطعه قطعه کردن باقیمانده ات با دژخیمان صفویه هم پیمان شده و عربده کشی میکنند
#امامیگویمغمگیننباش.چون بوی خوش به مشام می رسد بوی #بیداریبوی_آگاهی.بوی ازادی اری وطن عزیز مژده میدهم تو را که شب رفت و صبوح امد ، غم رفت فتوح امد.
#مژدهمیدهمتوراایوطن.به اینکه فرزندانت از سکوت قبلی شان نادم و پشیمان هستند. #فرزندانت_بیدار_ شدند #خوشحالباشایوطن.چون فرزندانت راه خود را یافتند همه دور یک حلقه که نامش#سهاب_است.جمع شدند و برای ازادی ات سخت مشغولند

#

 

Source: Whatsup

twitter
Youtube
Facebook