ظلم بس است کاسه صبرمان لبریز شد


مدت هاست که شیاطین انسی شهریاری و دهمرده که از جیره خواران ولایت هستند تقسیم استان عزیز تر از جانمان بلوچستان و سیستان را در گوش مسولین کشوری زمزمه میکنند اما گویا فراموش کردند در بیشه های بلوچستان شیرهایی خفته ای هم هست که از روی نجابت قومی خود ارام گرفته و صبورانه نظاره گر ظلم ظالمان در عرصه های فرهنگی سیاسی و اجتماعی جامعه بلوچستان هستند


Image result for ‫ظلم‬‎A Baloch Perspective(A Baloch writer in Whats-up)
ظلم بس است کاسه صبرمان لبریز شد.
مدت هاست که شیاطین انسی شهریاری و دهمرده که از جیره خواران ولایت هستند تقسیم استان عزیز تر از جانمان بلوچستان و سیستان را در گوش مسولین کشوری زمزمه میکنند اما گویا فراموش کردند در بیشه های بلوچستان شیرهایی خفته ای هم هست که از روی نجابت قومی خود ارام گرفته و صبورانه نظاره گر ظلم ظالمان در عرصه های فرهنگی سیاسی و اجتماعی جامعه بلوچستان هستند گویا فراموش کرده انده تاریخ درخشان دلاوران بلوچ را و اینک سکوت من سکوت تو سکوت ما باعث شده که انها میدان را خالی یافته و شروع به تاخت و تاز کردند اری برادر من اینها همه بخاطر سکوت ماست بخاطر بی تفاوتی ما نسبت به مسایل روز است
دیگر بس است سکوت بس است
دیگر تحملم تمام شده طاقت دیدن تکه پاره شدن خاک وطن را ندارم میمیرم اما اجازه نمیدهم سرزمینم ، وطنم ، خاکم که وجود من از خاک پاک بلوچستان است را تکه پاره کنند من‌زاییده خاک بلوچستانم تمام تار و پود وجودم از خاک بلوچستان است . من بلوچم صاحب عزت بودم صاحب غیرت بودم صاحب تاریخی پر از دلاوریها تاریخی پر از رشادتها تاریخی پر از مردانگیها من ان شیر مردم که سرم جز در پیشگاه الله هیچ جا خم نمیشد اما همه گذشته ام قربانی باند بازیهای سیاسی شده است فرهنگم را از دستم گرفتند غیرتم و شجاعتم را با تبلیغات فرهنگی از وجودم محو کردند دینم را ایمانم را بازیهای فرقه ای از وجودم پاک کردند به من اموختند که مصلحت بین باشم بنابر مصالح شخصی تصمیم بگیرم و کاری به دیگران نداشته باشم به من گفتند شکمت را سیر میکنیم کاری به دوستت نداشته باش به من گفتند به تو کار میدیم به هم نوعت کاری نداشته و و و هزاران و دیگر تا وحدتم را دلسوزی ام را نسبت به هم کیشم ، هم زبانم نیز از من گرفتند سران من ، رهبران فرهنگی من ، رهبران دینی من ، رهبران سیاسی من را نیز از من گرفتند مرا یگانه و بی سرپرست رها کردند . وقتی همه چیزم را از دست دادم وقتی تنهایم یافتند شروع کردند به بریدن ریشه ام هیچی نگفتم چون تنها بودم و بزدلم کرده بودند . اما خدا با من بود گویا الله اراده فرموده برای اگاه شدنم گویا الله راهی را جلویم قرار داده جهت ایجاد وحدت و یکپارچگی و ان راه را سهاب نامید سهاب را نقطه امیدی برای من قرار تا امیدوارم کند که تنها نیستم گویا میخواهد بگوید نترسید شما با هم هستید گویا میخواهد بگوید حرکت کن با سهاب و نترس همت کن توکل کن و با سهاب یک اجتماع بزرگ تشکیل بده برای باز پس گرفتن حق ضایع شده خود و اینگونه بود که طرح تقسیم بلوچستان را از طریق سهاب چونان تلنگری بر وجودم زد تا اگاه شوم و فریاد بزنم بلوچستان خط قرمز است میمیرم اما اجازه تقسیم شدنش را به هیچ احدی نمیدهم
#بلوچستان_ همه_وجودم

 

منبع: واتساپ

 

Soutce: Whatsup

twitter
Youtube
Facebook