» توان موشکی ایران تهدیدی جدی استیک مقام رسمی سابق اسرائیل معتقد است توان موشکی ایران تهدیدی جدی است. اوزی روبین رئیس سابق اداره دفاع موشکی اسرائیل برنامه موشکی ایران را پیشرفته می داند. گزارش گیتا آرین

http://gdb.voanews.com/c79c6f65-380f-4666-b1fb-b3158850fc1b_tv_w233_r1.jpg

twitter
Youtube
Facebook