» سپاه ثارالله استان کرمان از کشف محموله مواد منفجره و تجهیزات انفجاری خبر داد


سپاه ثارالله استان کرمان از کشف محموله مواد منفجره و تجهیزات انفجاری خبر داد

http://www.radiofarda.com/a/27865894.html

 

twitter
Youtube
Facebook