دوباره باید پرسید: پرونده شهادت طفل سه ساله حسنا بامری و نوجوانان کشته شده دلگان توسط ماموران مسلح نیروی انتظامی بعد از چند ماه پیگیری قانونی اداراتی به کجا رسید؟!Image may contain: 3 people, outdoor

دوباره باید پرسید: پرونده شهادت طفل سه ساله حسنا بامری و نوجوانان کشته شده دلگان توسط ماموران مسلح نیروی انتظامی بعد از چند ماه پیگیری قانونی اداراتی به کجا رسید؟!

مگر نگفتند: ارام باشید حلش میکنیم؟!

Source:  Habibollah Sarbazi

twitter
Youtube
Facebook