» روحانی :دزدان اموال عمومی در تمام دستگاه‌های حکومتی ایران حضور دارند


روحانی :دزدان اموال عمومی در تمام دستگاه‌های حکومتی ایران حضور دارند

http://fa.rfi.fr/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-20160717/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

twitter
Youtube
Facebook