کنفرانس سازمانی 2016 جنبش ملی بلوچستان برگزار شد


zrombesh-logo

در روزهای پایانی ماه ژوئیه 2016،  جنبش ملی بلوچستان (زرمبش) کنفرانس سازمانی را جهت پیشبرد مبارزه ملی در بلوچستان و انعکاس موثر آن در سطح بین المللی، با شرکت اعضاء و مسئولین سازمانی برگزار کرد.

در کنفرانس به مسائل سیاسی بلوچستان، نقض شدید و سیستماتیک مستمرحقوق بشر در بلوچستان توسط رژیم اشغالگر ایران، پروژه ضدبلوچی ایران در چهبار(پروژه بنادری چابهار) و نیز طرح شوم “حذف نام بلوچستان” پرداخته شد. تهدیدات آشکار ایران بر کشورهای عربستان سعودی و بحرین،  سیاستهای مداخله گرایانه ایران در کشورهای همجوار بویژه مداخله آشکار آن در کشورهای بحرین، یمن و سوریه موضوعات مهم دیگر کنفرانس بود.


zrombesh-logo

کنفرانس سازمانی 2016 جنبش ملی بلوچستان برگزار شد

 

در روزهای پایانی ماه ژوئیه 2016،  جنبش ملی بلوچستان(زرمبش) کنفرانس سازمانی را جهت پیشبرد مبارزه ملی در بلوچستان و انعکاس موثر آن در سطح بین المللی، با شرکت اعضاء و مسئولین سازمانی برگزار کرد.

در کنفرانس به مسائل سیاسی بلوچستان، نقض شدید و سیستماتیک مستمرحقوق بشر در بلوچستان توسط رژیم اشغالگر ایران، پروژه ضدبلوچی ایران در چهبار(پروژه بنادری چابهار) و نیز طرح شوم “حذف نام بلوچستان” پرداخته شد. تهدیدات آشکار ایران بر کشورهای عربستان سعودی و بحرین،  سیاستهای مداخله گرایانه ایران در کشورهای همجوار بویژه مداخله آشکار آن در کشورهای بحرین، یمن و سوریه موضوعات مهم دیگر کنفرانس بود.

کنفرانس مصوباتی را صادر کرد که محکومیت سیاستهای ایران اشغالگر در بلوچستان، از جمله سیاست حذف نام بلوچستان و اجرای پروژه بنادری چهبار(چابهار)،  محکومیت قاطع تهدیدات ایران بر عربستان سعودی و بحرین، محکومیت مداخله آشکار در کشورهای همجوار و کشورهای عربی منطقه، برقراری روابط نزدیک و دوستانه با ملتهای تحت ستم و اشغال در ایران و نیز داشتن روابط بسیار تنگاتنگ با مبارزین آزادیخواه و استقلال طلب بلوچ از هر بخش از بلوچستان از موارد برجسته میباشند.

کنفرانس نیز بر انعکاس موثر مبارزات ملت بلوچ و طرح مسئله استقلال بلوچستان در سطح بین المللی و ایجاد کانال های ارتباطی با مجامع بین المللی و حقوق بشری بمنظور جلب حمایت از مبارزه ملی بلوچستان برای استقلال بلوچستان تاکید داشت.

کنفرانس با انتخاب مسولین سازمانی برای پیشبرد اهداف و مصوبات سازمانی کارش را در یک فضای دوستانه سرشار از امید و پرتحرک بپایان رسانید.

 

بلوچستانءِراجی زرمبش (جنبش ملی بلوچستان)

ژوئيه ۲۰۱۶ – مرداد ماه ۱۳۹۵July 2016  –

twitter
Youtube
Facebook