» یک شهروند چابهاری پس از زیر گرفتن توسط ماموران انتظامی جان خود را از دست دادیک شهروند چابهاری پس از زیر گرفتن توسط ماموران انتظامی جان خود را از دست داد

یک شهروند بلوچ چابهاری در پی تعقیب و گریز ماموران انتظامی توسط ماموران انتظامی زیر گرفته می شود و پس از انتقال به بیماران جان خود را از دست می دهد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، “یک شهروند بلوچ چابهاری در پی تعقیب و گریز ماموران انتظامی توسط ماموران انتظامی زیر گرفته می شود و پس از انتقال به بیماران جان خود را از دست می دهد”.

به گفته شاهدان عینی این شهروند بلوچ “به علت نداشتن گواهی نامه توقف در ایست بازرسی توقف نکرده ماموران انتظامی اما پس از تعقیب وی با خودرو آن را زیر می‌گیرند”.

به گفته شاهدان: “نیروی ها پس از زیر گرفتن وی او را رها کردند مردم محل وی را به بیمارستان می رسانند که به علت خونریزی داخلی جان خود را از دست می دهد”.

لازم به ذکر است چند سال است که طرح جمع‌آوری موتورسیکلت آغاز شده ماموران پس از توقیف موتورسیکلت‌ها با اخذ رشوه آنها را آزاد می‌کنند.

 

یک شهروند چابهاری پس از زیر گرفتن توسط ماموران انتظامی جان خود را از دست داد

twitter
Youtube
Facebook