» جسد ناشناس یک شهروند بلوچ در چاه جمال ایرانشهر پیدا شدجسد ناشناس یک شهروند بلوچ در چاه جمال ایرانشهر پیدا شد

.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، چهارشنبه ۱۳ مرداد جسد یک فرد ناشناس که آثار شکنجه در بدن او دیده شده در پشت قبرستان بهش زهرای ایرانشهر در چاه جمال ایرانشهر پیدا شده است.

به گفته شاهدان عینی در بدن مقتول آثار سوختگی اتو و ضربات کابل دیده شده است. تا کنون مشخص نشده که این اقدام مردمی بوده یا دولتی و از انگیزه قاتلان اطلاعی در دست نیست.

http://www.balochcampaign.info/

twitter
Youtube
Facebook