» افغان های ایران از ستم رژیم جمهوری اسلامی می گویند


 

رژیم جمهوری اسلامی، شهروندان افغان ساکن در ایران را، که از روی ناچاری به ایران مهاجرت کرده اند، از حقوق نخستین زندگی محروم کرده، می کوشد مردان افغان را با وعده ی دستمزد 500 دلاری روانه ی میدان های جنگ سوریه نماید تا در راه هدف های سیاسی دزدان حاکم بر ایران جانفشانی کنند!

https://youtu.be/wOaOY3v8B34

http://www.iranglobal.info/node/56189


twitter
Youtube
Facebook