» مولوی فضل الرحمن کوهی: اعدام دسته جمعی صفت فرعونیان هستامام جمعه پشامگ با انتقاد از اعدام جوانان اهل سنت کرد و اینکه به این احساس که این افراد برای مملکت ما خطر دارند آنها را دسته جمعی اعدام کردن را صفت فرعونیان نامید.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ امام جمعه پشامگ با انتقاد از اعدام های دسته جمعی در کردستان افزود‌‌‌‌: “اعدام دارای نقصان های زیادی هست دولت باید بر ملت خود مشفق باشد. دولت اگر یکی را اعدام میکند تنها او را اعدام نمیکند بچه های او را یتیم میکند همسر او را بیوه میکند این اعدام ها تعزیر و سزا  هستند اگر دولت شفقت بر ملت دارد -و باید هم داشته باشد- بجای اعدام، زندانی (کردن) را در نظر بگیرد”.

وی در ادامه افزود: “به کسی بر نخوره و ناراحت هم نباشه اعدام دسته جمعی صفت فرعونی هست زمانی که فرعون به احساس که فردی پیدا میشود و حکومتی من را به خطر می اندازد همه پسرهایی که متولد میشدند را به قتل رساند، تاکید میکنم این تنبیه و سزا نیست‌، اینکه دولت تنها به احساس اینکه این فرد برای مملکت من ضرر دارد و ده و یا بیست فرد هستند که بر مملکت ما خطر دارند و او آنها را اعدام  کند این نه تنها  بر ملت شفقت نیست بله خیانت به ملت هست”.

مولوی کوهی افزود: “به خدا قسم که من بر دولت و ملت شفقت دارم باید فکر کنید وقتی الله کمک خودش را گرفت از خانه فرعون کسی را پرورش داد که سلطنت فرعون را نابود کرد.”

امام جمعه پشامگ با رد اتهامات وارده بر جوانان کرد افزود:” شاید برخی بگویند تو نمی دانی که اینها چه کار کردند اینها ماموستاهای اهل سنت را به قتل رساندند من مطمئن  هستم که اینها چنین کاری نکردند و مستحق اعدام نیستند. برای این میگویم اگر ما را اعدام میکنید ولی به ما چنین اتهامات ناروا نزنید”۰

http://www.balochcampaign.info/

twitter
Youtube
Facebook