» اعدام یک زندانی بلوچ در سیرجان کرمانبه گزارش کمپین فعالین بلوچ رضا ناروئی روز پنجشنبه ۲۹ مرداد در زندان سیرجان اعدام شد.

جسد نامبرده پس از اعدام به خانواده سپرده شد.

http://www.balochcampaign.info/

twitter
Youtube
Facebook