» اعدام یک شهروند بلوچ در بندر عباسیک شهروند بلوچ اهل خاش در بندرعباس اعدام شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ حبیب جمالزهی (شهنوازی) روز گذشته یکشنبه ۳۱ مرداد در بندر عباس اعدام شد.

تا کنون از اتهام نامبرده اطلاعی در دست نیست.

http://www.balochcampaign.info/

twitter
Youtube
Facebook