» به امید روزی که مردان خدا دوباره وارثان سرزمین خود شوند22 آگوست 2016
بنام خداوندی که بلوچستان را به ما بخشید خداوندی که بدون هیچ تلاشی بزرگترین نعمت خود یعنی ایمان و اسلام را به ما ارزانی داشت.؛
 خداوند میداند اکنون که قلم به دست گرفته و میخواهم برای شما عزیزانم بنویسم قلبم با یاد شما و از شدت دوری شما به تپش افتاده است. قلبی که سالهاست رنج و غم دوران هجرت و مشقت را برای سعادت و عزت شما و خود، به جان خریده است. امروز میخواهم با شما نوادگان “گوهرام و چاکر” از اعماق قلبم سخن بگویم.
 بدانید، پدران من و شما تاریخی به بلندای قدمت بلوچستان دارند. تاریخ پدرانمان سرشار از بلندی است تاریخی که جز رشادت و مردانگی چیزی دیگر در ان نمیتوان یافت.
در تاریخ پدرانمان هیچگاه سازش با دشمن دیده نمیشود هیچگاه فروختن و فروخته شدن به دشمن دین و سرزمین جایی نداشته است.
 اما امروز که جهان سر به سوی سقوط ارزشهای اخلاقی نهاده است با چشمانی پر خون میبینم که جگر گوشه های “گوهرام و چاکر” نیز به این منجلاب فرو رفته اند جگرگوشه هایی که تا دیروز پدرانشان همچون گلوله های اتشینی بوده اند که کاخ ستم بسیاری از مستکبران ومتجاوزان را به اتش کشیده اند.
 به خداوند سوگند قلبم پاره پاره میشود زمانی که میبینم کسانی که پدرانشان روزگاری زینت بخش صفحات تاریخ بلوچستان بوده اند، امروز به بردگی ظالم ترین دشمن اسلام و بلوچستان تن داده اند.
میخواهم از همینجا وجدان شما را مخاطب قرار بدهم و از شما بپرسم چرا و چگونه این بار معصیت و ننگ را به دوش میکشید؟
ای برادرانم بیایید به نتایج اعمالی که انجام میدهید با تفکر و تعقل بنگرید. شما چه چیزی را برای فرزندان خود به ارمغان میگزارید؟
ایا میراث شما برای نسلهای اینده جز ننگ و بردگی است؟ ایا نتایج همکاری شما با ظالم ترین و جنایت کارترین دشمن مسلمانان جز نشان دادن چراغ سبز به ادامه جنایتها در حق هم مذهبانتان نیست؟
 چگونه میخواهید بیگناهی خود را از ریخته شدن خون جوانانی که برای هیچ و پوچ توسط این جنایت کاران جاری شده است را به اثبات برسانید؟
برادران عزیز من بدانید که این حکومت امروز فقط با ظلم به حیات ننگین خود ادامه میدهد و همه میدانیم که هیچ حکومتی نمیتواند با ظلم پایدار بماند، پس به روزی بیندیشید که این رژیم تغییر کند شما در ان روز چگونه میتوانید به چشمان مادران و پدرانی که فرزندانشان توسط این جانیان مورد حمایت شما به قتل رسیده اند بنگرید.
به خدا قسم که این حکومت نه از فرعون ظالم تر است و نه ما از بنی اسراییل حقیرتر خداوند ،قهار فرعون ظالم را با تمام غرور خود به قعر دریای فراموشی فرستاد و امروز الله همان الله است همان الهی که پوزه پدران حکومت کنونی یعنی صفویان را بر خاک مالید.
 همان الله امروز نیز قادر است نوادگان اسماعیل صفویی را برای همیشه از صفحه روزگار محو کند. پیش از آنکه روز جدا سازی مومنان و منافقان فرا برسد خود را از صف ظالمان بیرون بکشید و دوباره به سمت پروردگار و ملت مظلوم خود برگردید.
 ای برادران من هیچگاه برای رهایی دامن ظلم و فریب دیر نیست چه بسیار مومنانی بوده اند که در آخرین دقایقی که تاریخ در حال ثبت کردن نام انها در صفحه خیر و شر بوده است.. از میان ننگ و ذلت به سوی عزت و افتخار سفر کرده اند و نامشان برای همیشه در میان مومنان به ثبت رسیده است.
 برای همه مان دعا میکنم که الله مظلومان، من و شما را از مسیر انحطاط و پر ننگ حمایت از ظالمین دور نگاه دارد. به امید روزی که مردان خدا دوباره وارثان سرزمین خود شوند.
 “ابراهیم عزیزی
http://www.jashuladl.org/%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D9%86/
twitter
Youtube
Facebook