منابع آگاه: ایران به غیر از پایگاه همدان، دیگر ساختارهای نظامی خود را نیز به روسیه پیشنهاد داده است


منابع آگاه: ایران به غیر پایگاه همدان، دیگر ساختارهای نظامی خود را نیز به روسیه پیشنهاد داده استیک منبع خبری آگاه در ایران به خبرگزاری اینترفاکس گفت که توقف استفاده روسیه از پایگاه نظامی همدان به معنای تغییر موضع ایران برای همکاری با روسیه درچارچوب مبارزه با تروریسم بین الملل نخواهد بود. این منبع آگاه خبری به اینترفاکس اعلام کرد: “ایران تنها این موضوع که عملیات استفاده از پایگاه ایران در همدان به صورت یکجانبه به تصمیم روسیه به اتمام رسید را تصدیق کرده است. این بدین معنا نیست که ایران روسیه را مجبور به تعجیل اتمام عملیات کرده و یا تصمیم خود را در این رابطه تغییر داده است. هیچ تغییری در رابطه با این موضوع اعمال نشده است.” این منبع در ادامه افزود: “ایران از استفاده پایگاه های نظامی کشور توسط روسیه امتناع نکرده است. از این گذشته تهران حاضر است به غیر از پایگاه همدان، دیگر ساختارهای نظامی کشور را نیز در اختیار روسیه قرار دهد.”


 

 

منابع آگاه: ایران به غیر پایگاه همدان، دیگر ساختارهای نظامی خود را نیز به روسیه پیشنهاد داده است © عکس

: Ministry of defence of the Russian Federation

منابع آگاه: ایران به غیر پایگاه همدان، دیگر ساختارهای نظامی خود را نیز به روسیه پیشنهاد داده است

71744200 یک منبع خبری آگاه در ایران به خبرگزاری اینترفاکس گفت که توقف استفاده روسیه از پایگاه نظامی همدان به معنای تغییر موضع ایران برای همکاری با روسیه درچارچوب مبارزه با تروریسم بین الملل نخواهد بود. این منبع آگاه خبری به اینترفاکس اعلام کرد: “ایران تنها این موضوع که عملیات استفاده از پایگاه ایران در همدان به صورت یکجانبه به تصمیم روسیه به اتمام رسید را تصدیق کرده است. این بدین معنا نیست که ایران روسیه را مجبور به تعجیل اتمام عملیات کرده و یا تصمیم خود را در این رابطه تغییر داده است. هیچ تغییری در رابطه با این موضوع اعمال نشده است.” این منبع در ادامه افزود: “ایران از استفاده پایگاه های نظامی کشور توسط روسیه امتناع نکرده است. از این گذشته تهران حاضر است به غیر از پایگاه همدان، دیگر ساختارهای نظامی کشور را نیز در اختیار روسیه قرار دهد.”

بیشتر بخوانید: http://ir.sputniknews.com/iran/20160823/1809621.html

 

 

بیشتر بخوانید: http://ir.sputniknews.com/iran/20160823/1809621.html

 

twitter
Youtube
Facebook