» خودکشی سربازان در بلوچستانعدالت نیوز:بنا به گزارشهای رسانه های داخلی خودکشی سربازان در بلوچستان بیشترین آمار خودکشی را در بین نظامیان در کشور را داراست.

 

روز گذشته یک سرباز وظیفه در شهرستام خاش دست به خودکشی زد،آنگونه که رسانه های رژیم منعکس کردند خودکشی سربازان بعلت وحشت از رفتن به ماموریت و گشت زنی است.
در همین زمینه معاون امور اجرایی ارتش پیش از این نیز در مورد خودکشی در بین سربازان را نگران کننده اعلام کرده بود.
خودکشی نظامیان اما در مناطق شرقی و غربی کشور بیش از مناطق دیگر است.بعلت شرایط ناهمگون این مناطق و درگیری بین نیروهای دولتی و مبارزان و کشته شدن بسیاری از نیروهای دولتی سربازان دیگر حاضر نیستند برای خدمت به این مناطق اعزام شوند.
با شدت درگیریها در بلوچستان و کشته شدن صدها تن از نیروهای دولتی ،خانواده های سربازان نیز از سرنوشت فرزندانشان در بلوچستان نگران هستند ،در همین زمینه در سال 1392 پس از اسارت پنج تن از نیروهای دولتی سازمان جیش العدل اعلام کرده بود که خانواده ها مانع از اعزام فرزندانشان به قربانگاهای رژیم شوند،و همانگونه که مشخص شد دولت برای آزادی سربازان اسیر در دست سازمان جیش العدل هیچ کاری ننمود و پس از رایزنی با علما و معتمدین منطقه مبنی بر دادن امتیازاتی از سوی دولت به مردم آزاد گشتند اما به این عهد خود نیز پایبند نماندند و آخرین شانس ها برای اعتماد ناکام ماند.
شدت درگیریها در بلوچستان و کشته شدن دهها تن از نیروهای نظامی رژیم نیز یکی دیگر از عوامل خودکشی سربازان می باشد.سرخوردگی نیروهای دولتی در بلوچستان بیش از این موارد می باشد، تا جاییکه سردمداران رژیم عمل سرخوردگی و شکست خود را در بلوچستان متوجه دیگر کشورها می نمایند تا شاید بدین سان بتوانند بر ضعف خود پوشش دهند.در همین زمینه تمامی گزارشات مبنی بر درگیری های بین مبارزین بلوچ و نیروهای رژیم به فرا مرزها انگ می خورد و این درحالی است که نیروهای رژیم در درون مرزها و شهرهای بلوچستان مورد حمله قرار می گیرند و اگر چنان چه کشور ثالثی به مقاومت بلوچستان کمک می نمود یقینا تلفات نیروهای رژیم بالاتر از این موراد می بود.
اتهام زنی و ضعف خود را به دیگر کشورها نسبت دادن بیانگر سرخوردگی های نیروهای رژیم در بلوچستان می باشد و این امر موید آن است که نیروهای رژیم توان مقابله را دربرابر مبارزین عدالت خواه را ندارند .
فرار از خدمت،خودکشی،سرباز زدن از رفتن به ماموریتها تنها منحصر به سربازان نیست بلکه در میان نیروهای کادری نیزبه وضوح مشاهده شده است ،در همین زمینه تابناک می نویسد: البته خودزنی تنها مربوط به پرسنل وظیفه نیست و مواردی از آن در پرسنل پایور مشاهده می شود، هرچند آمار بیانگر خودزنی در پرسنل پایور با کمتر از ۱۰ سال خدمت می باشد.
25_8_2016
http://www.jashuladl.org/
twitter
Youtube
Facebook