سرلشگر ضاحی خلفان، نایب رئیس پلیس دبی، ضمن انتقاد از انقلاب خمینی در ایران گفت که دولت ایران “دولت آخوندهای شرور” است.

خلفان دوشنبه 9 ماه مه، در حساب تویتر خود نوشت: “ایران را ویران کردند، و تمام روابط برادرانه این کشور با کشورهای عربی و به ویژه کشورهای عربی همجوار را نابود کردند! این دولت آخوندهای شرور است.”

در تویتی دیگر خلفان نوشت: “انقلاب خمینی بدترین دوره حکومت فارس است. خمینی می گفت آمده تا فقیران را نجات دهد. اما بر تعداد آنها روز به روز اضافه شد. دوره خامنه ای هم دوره دشمنی با عرب شده است.”

او افزود: “آخوندهای ایران اکنون بزرگترین مافیای جهان هستند.