» پلیس ایران کامیون مهاجران افغان را به گلوله بست


پلیس ایران کامیون مهاجران افغان را به گلوله بست

 

https://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2016/05/09

 

twitter
Youtube
Facebook