» به هلاکت رسیدن 1200 (هزار و دویست) نفر از تروریستهای صادراتی نظام ولایت فقیه در سوریه


به هلاکت رسیدن 1200 (هزار و دویست) نفر از تروریستهای صادراتی نظام ولایت فقیه در سوریه

twitter
Youtube
Facebook