» فاصله محرومیت جنوب کرمان(مناطق بلوچ نشین) قابل مقایسه با شمال استان نیست


فاصله محرومیت جنوب کرمان قابل مقایسه با شمال استان نیست

 

twitter
Youtube
Facebook