» رئیس جمهور به استان کرمان یک وزیر به جنوب(مناطق بلوچ نشین) نفرستادند


رئیس جمهور در سفر به کرمان عدالت را رعایت نکرد

twitter
Youtube
Facebook