» «اسد و ایران» و «تروریسم» دو روی یک سکه هستند


سعودی: «اسد و ایران» و «تروریسم» دو روی یک سکه هستند

twitter
Youtube
Facebook