» هفته سیاه برای ایران و حزب‌الله در سوریه


https://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2016/05/14/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87.html

 

twitter
Youtube
Facebook