» اینجا چابهار است


اینجا چابهار است
ببینید جایگاه ما در دورافتاده ترین شهر استان و کشور کجاست؟


حال عده ای مزدور “کرتک” و بی مایه و بی خاصیت بلوچ که از استاندار و رژیم حمایت می کنند، ماته ات خود را جـّـر می دهند که مثلا ما با “توسعه” مخالفیم. خجالت هم خوب چیزی است. مردک بیشعور و خودفروخته، این کجاش توسعه است وقتی انسان در شهر و روستای خودش تبدیل به شهروند پست و ذلیل و سرافکنده درجه سه می شود؟

Facebook: N D

twitter
Youtube
Facebook