» شیعه باش یا بمیر!شیعه باش یا بمیر!

سیاست‌ جمهوری اسلامی، شیعه کردن اهل سنت است

twitter
Youtube
Facebook