» ایران به روایت عدد و رقمایران به روایت عدد و رقم

اعداد و ارقام بعضی وقت‌ها، حامل واقعیت‌هایی شگفتی‌آفرین هستند. رادیوفردا نگاهی دارد به آمار و ارقامی که به تازگی در ایران بر سر زبان‌ها بوده‌اند:ادامه

از سوءتغذیه ۱۸ درصد کودکان تا تهدید تخت جمشید توسط ۱۰۰ نوع گلسنگ

اعداد و ارقام بعضی وقت‌ها، حامل واقعیت‌هایی شگفتی‌آفرین هستند. رادیوفردا نگاهی دارد به آمار و ارقامی که به تازگی در ایران بر سر زبان‌ها بوده‌اند. ادامه

twitter
Youtube
Facebook