تصاویر “فقر شدید” در بلوچستان – جنوب استان کرمان


تصاویر “فقر شدید” در جنوب استان کرمان

یکی از خبرگزاری‌های ایران درباره مناطق محروم جنوب استان کرمان نوشته: “محرومیت هم از توصیف شرایط ناگوار جنوب کرمان عاجز است”. تصاویری از “فقر شدید” در مناطق جنوب استان کرمان را ببینید.

Süd kerman Armut und unterentwicklung (Mehr)Süd kerman Armut und unterentwicklung (Mehr)Süd kerman Armut und unterentwicklung (Mehr)Süd kerman Armut und unterentwicklung (Mehr)Süd kerman Armut und unterentwicklung (Mehr)Süd kerman Armut und unterentwicklung (Mehr)Süd kerman Armut und unterentwicklung (Mehr)Süd kerman Armut und unterentwicklung (Mehr)

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/g-38683134

twitter
Youtube
Facebook