ایران ءِ پد منتگیں بُن رهبندءِ یک بَروَردے


 

ایران ءِ پد منتگیں بُن رهبندءِ یک بَروَردے
ایران ءِ پدمنتگین ءُ دیکتاتوری بن رهبند ءِ ردا گئیر شیهه ئیں مردم ایران ءِ سرکماش بزاں رئیس جمهور بوت نه کنت۰ جهلیگیں لیست پیش داریت که دگه ڈکّ هم په سرکماشی ءَ هست که ماں ایران ءِ بن رهبند نبشته کنگ نبوتگ انت۰  بید چه دوازده امامی ٹولیءِ باور کنگ ءِ  ڈَکّ  سرکماش باید انت چه پارس ءُ آیی ءِ ماتی زبان پارسی به بیت۰

 

ایران ءِ سرکماشانی لیست ماں گوستگیں سی ءُ هشت سالاں

 

ماتی زبان
ملیت
مذهب
 
ودی بیگ ءِشهر
نام
پارسی
پارس
شیهه
 
همدان
 
ابوالحسنبنی صدر 
پارسی
پارس
شیهه ءِدوازده امامیٹولی
 
قزوین
 
محمدعلیرجایی   
پارسی
پارس
شیهه ءِدوازده امامیٹولی
 
مشهد
 
علیخامنه‌ای  
پارسی
پارس
شیهه ءِدوازده امامیٹولی
 
رفسنجان -کرمان
 
اکبر هاشمیرفسنجانی
پارسی
پارس
شیهه ءِدوازده امامیٹولی
 
اردکان – یزد
 
محمد خاتمی
پارسی
پارس
شیهه ءِدوازده امامیٹولی
 
گرمسار -سمنان
محموداحمدی‌نژاد
پارسی
پارس
شیهه ءِدوازده امامیٹولی
 
سرخه – سمنان
حسنروحانی

 

 

 

سرکماشی ءِ هنوگیں کاندید هم پارس ءُ درستاں جاهلیں دوازده امامی شیهه اَنت ءُ هونواریں ابراهیم رئیسی سپاه ءُ ملا هامنه ای ءِ گچیں کتگین انت۰ 
پارسی
پارس
شیهه ءِدوازده امامیٹولی
 
سیرجان -کرمان
 
اسحق جهانگیری
پارسی
پارس
شیهه ءِدوازده امامیٹولی
 
اسپهان
مصطفیهاشمی طبا
پارسی
پارس
شیهه ءِدوازده امامیٹولی
 
مشهد
 
محمد قالیباف
پارسی
پارس
شیهه ءِدوازده امامیٹولی
 
مشهد
 
ابراهیمرئیسی
 
پارسی
پارس
شیهه ءِدوازده امامیٹولی
 
تهران
مصطفی میرسلیم
آزات ءُ آباد بـــات گنجيـــــں بلـوچستــــان
پروشـت ءُ پروش باتنت ايران ءُ پاکستــان
محمــد کريم بلــوچ
ماه مئی ۲۰۱۷
http://baluchistan47.blogspot.co.uk/2017/05/blog-post_17.html
twitter
Youtube
Facebook