مشکلات بلوچستان؛ از گرمازدگی تا قطع آب و برق


 

Video

مشکلات سیستان و بلوچستان؛ از گرمازدگی تا قطع آب و برق

گرمای شدید در استان سیستان و بلوچستان ایران مشکلات زیادی ایجاد کرده، از جمله گرمازدگی، قطع مکرر آب و برق و از بین رفتن محصولات کشاورزی. استاندار از رئیس جمهوری درخواست کمک کرده و امامان جمعه خواستار کاهش قیمت برق برای مردم این مناطق شده اند. مجید خیام دار گزارش می دهد.

 

http://www.bbc.com/persian/iran-40146039

twitter
Youtube
Facebook