داعش های پاكستانی بود حالا داعش های ایرانی هم به فعاليت در افغانستان آغاز كردند 

twitter
Youtube
Facebook