کودکان کارتن خواب بلوچ در ماه رمضان+عکس


فقر در بلوچستان به استخوان رسیده است، مقامات محلی و نمایندگان مردم بلوچ و ائمه جمعه بارها به این موضوع اشاره کرده اند که بیش از

۸۰ درصد مردم بلوچ زیر خط فقر زندگی میکنند، و این همان چیزی است که صحنه هایی مشابه با این را به کرات در استان سیستان و بلوچستان ایجاد کرده است.کودکان کارتن خواب بلوچ در ماه رمضان+عکس

کودکان کارتن خواب بلوچ در ماه رمضان+عکس

کمپین فعالین بلوچ .

فقر در بلوچستان به استخوان رسیده است، مقامات محلی و نمایندگان مردم بلوچ و ائمه جمعه بارها به این موضوع اشاره کرده اند که بیش از ۸۰ درصد مردم بلوچ زیر خط فقر زندگی میکنند، و این همان چیزی است که صحنه هایی مشابه با این را به کرات در استان سیستان و بلوچستان ایجاد کرده است.

http://www.balochcampaign.info/?author=1

twitter
Youtube
Facebook