جنگ روانی رژیم نشانە رعب و وحشت آنان است


جنگ روانی رژیم نشانە رعب و وحشت آنان است

میلادی: ٠٩-٠۶-٢٠١٧ – خورشیدی: ١٣٩۶/٠٣/١٩


جنگ روانی رژیم نشانە رعب و وحشت آنان است

کوردستان میدیا: مسئولان مراکز و نهادهای نظامی و امنیتی رژیم اسلامی ایران از ترس حملە بە مجلس رژیم کە از سوی گروهی تروریستی هم پیمان اسبق خودشان انجام گرفت، برای فرافنکی بە کردستان یورش می‌آورند.

رسانەهای رژیم ایران، بعد از حملە روز چهارشنبە هفدهم خردادماه ١٣٩٦ی خورشیدی در تهران، به هر طریق انحرافکارانە بە کردستان هجوم آوردە و در صدد هستند اذهان عمومی کردستان و ایران را نسبت بە ملت کرد تشویش و منحرف کنند.

مسئولان رژیم ایران بعد از حادثە تهران و بازداشت چند تن، مردم کرد را متهم بە دست داشتن در این حادثه می‌کنند.

در این زمینە مسئولان سپاه تروریست پاسداران در مطبوعات خود بعد از بازداشت این چند تن کوردستان را متهم بە حمایت از تروریسم می‌کنند.

همچنین مسئولان تروریستی این رژیم در اخبار و مصاحبەهای خود بە طور علنی احزاب کرد مخالف رژیم را متهم می‌کنند.

سخنان و تبلیغات از این قرار رژیم ایران و متهم کردن مردم کردستان کار و اقدامی تازە نبودە و در تاریخ این رژیم همیشە کردستان مورد هجوم و یورش نابخردانە مختلف مسئولان رژیم واقع گردەیدە است.

بعد از حملە گروه تروریستی داعش بە خاک کردستان حزب دمکرات کردستان ایران نخستین حزب کردی در چهار بخش کردستان بود کە نیروهای خود را روانە جنگ علیە این گروه تروریستی کرد.

بعد از اعزام نیروهای پیشمرگە حزب دمکرات برای جنگ علیە داعش، رژیم اسلامی ایران بە شدت موضع گرفت و از حکومت اقلیم کردستان درخواست کرد نیروهای حزب دمکرات را در جنگ وادار بە عقب نشینی کند.

اتهام مسئولان رژیم بە مردم کردستان در این خصوص و احزاب کردی افترا و نقشە دیگری از سوی رژیم ایران برای سرکوب مردم کردستان و مبارزە بیشتر علیە احزاب کردی مخالف رژیم ایران است.

در این وحلە زمانی کە در میان گروه‌های تروریستی هم پیمان و آموزش دیدە خود رژیم اسلامی ایران، کسانی بودە کە از آنان یاغی شدە و در پایتخت رژیم امنیت این رژیم را بە مخاطرە می‌اندازند.

رژیم از ترس و دلهرە و برای لاپوشانی شکست نقشەهای خود و پنهان نمودن ابهت دروغین سپاە پاسداران، جنگ روانی بە نسبت کردستان سنگر آزادی بە راه می‌اندازند.

جنبش کردستان و حزب دمکرات همیشە در جبهە مبارزە علیە ترور بودە و دادگاه‌های مشهور جهانی تروریسم رژیم اسلامی ایران را نسبت بە ملت کرد و حزب دمکرات محکوم کردە و فرمان بازداشت خامنەای را صادر کردەاند.

http://www.kurdistanmedia.com/farsi/idame/28993
twitter
Youtube
Facebook