بلوچستان با جاھای دیگر ایران فرق می کند۰ ستمی کہ بر بلوچ روا داشتہ می شود مضاعف استدوستی اینچنین نوشتند: “تمام مردم ایران زندانیِ این حکومت باطل و شیطانی هستن. وقتش رسیده مردم تحت ستم ایران بیدار و متحد شود و خود رهایی دهد. و نه با کشتار و اسلحه بلکه با بیداری و آگاهی .
فارغ از قوم و دین و مذهب و فقط در لوای پرچم انسانیت.

من و تو یکی هستیم و کلمه ی آدم وحدت الوجود ماست”

این ھم جواب من بہ این دوست محترم:

بلوچستان با جاھای دیگر ایران فرق می کند۰ ستمی کہ بر بلوچ روا داشتہ می شود مضاعف است۰ شما در تھران ممکن است با رژیم مشکل آزادی داشتہ باشید ولی مشکل اینکہ در مدارس بہ زبان فارسے خود درس بخوانی رو نداری، مشکل اینکہ اسامی خیابانھا، ادرات، بیمارستانھا و غیرہ غیر فارسی است رو ندارید۰ مشکل انتخاب نام فارسی برای فرزندان خود را ندارید، مشکل اینکہ تمامی شغلھاتان توسط مھاجران اشغال شدہ باشند را ندارید۰ و اما بلوچ در بلوچستان بہ عنوان شھروند درجہ ۲-۳ محسوب می شود۰ حق انتخاب اسامی بلوچی برای فرزندان خود، شھرھا، خیابانھا، مدارس و اماکن عمومی را ندارند۰ فرزندان بلوچ اجازہ درس خواندن بہ زبان مادری خود را ندارند۰ تمامی شغلھا از استاندار گرفتہ تا آبدارچی توسط اشغالگران غیر بلوچ و شیعہ اشغال شدہ است، ۱۰۰% نیروھای سرکوبگر سپاہ، مرصاد، انتظامی، ارتش، اطلاعات و ۹۰% نیروھای بسیج غیر بلوچ ھستند۰ تنھا ۱۰% نیروھای بسیج را اخیرا بلوچ گزاشتہ اند تا از طریق آنھا بتوانند راھتتر در کوھستانھای بلوچستان تردد داشتہ باشند و آنھا را مزدور خودکردہ اند برای کشتار بلوچھا! مدارس بلوچستان کپری یا بدون سقف و دیوار می باشد بر خلاف مدارس مدرن تھران، اصفھان و شیراز۰ بیش از ۲۰۰ معدن طلا و سایر فلزات در بلوچستان ھم اکنون توسط اشغالگران بیگانہ استخراج و غارت می شود بدون اینکہ حتی یک کارگر معمولی بلوچی در این معادن بکار گماشتہ شود چہ برسد بہ اینکہ آنھارا بہ سرمایداران بلوچ واگزار کنند۰ کوچکترین اعتراضی را ھم با گلولہ و اعدام پاسخ می دھند۰ ما یعقوب مھرنھاد اولین وبلاگ نویس اعدامی بلوچ در سطح دنیا را داریم۰ وی اسلحہ در دست نداشت بلکہ با قلمش می نوشت ولی سر بہ نیستش کردند۰ سخی ریگی وبلاگنویس دیگر بلوچ را بہ ۲۰ سال زندان محکوم و تبعید کردند۰ بلوچ بزرگترین و مھمترین بنادر استراتژیک دنیا از جملہ چھبار و کنارک را دارد ولی یک ریال از درآمد این بنادر بہ جیب مردم بلوچ نمی رود بلکہ بیگانگان از شھرھای دیگر ایران بہ آنجا گسیل دادہ شدہ اند و بھترین امکانات بھشان واگزار شدہ این در حالی است کہ بلوچھا در حاشیہ چھبار در آلونکھابا فقر و تنگدستی و بی آبی زندگی فلاکتباری را می گزرانند۰ شیلات بلوچستان ھم دست بیگانگان است و یکریال از درآمدمیلیارد دلاری سالیانہ آن صرف بلوچ و بلوچستان نمی شود۰ کارکنان آن غیر بلوچند و چند تا بلوچی کہ آنجا کار می کنند شرایط حقوقی و مزایای پائین تری نسبت بہ کارکنان غیر بلوچ دارند۰ ماھیگیران بلوچ طبق قراردادھای تحمیلی مجبورند کہ صید ماھی شانرا بہ شیلات با قیمت نازل بفروشند ولا تھدید بہ زندان شدہ و یا اینکہ مجوز صیادی شان لغو می شود۰ این است واقیعیت ھای بلوچستان و قابل مقایسہ با شھرھای مرکزی و فارس زبان نیست!

 

Facebook: M Saekhosh

twitter
Youtube
Facebook