مـن بلوچــم – نه ايرانــی


 
بلـــوچ مليت من و زبانم شهدين بلوچـــی است۰
سرزمين اجداديـم بلــــوچ  گلزميـن وبلوچستــان وطـن من اسـت۰  بلوچستــانمادرمن،  هويت ملی و تاريخ مـن است۰ همين است شناسنامه ملـی من۰  هيچ کسو هيچ قدرتی نمی تواند اين را تغيير دهـد و يا حذف کنـد۰
 نياکانم و قهرمانان ملتم مير حمــل، مير کمبــر، ميرنصيرخان، نوروزخان، دادشاهوزنده ياد خيربخش مری هستند نه شاه عباس صفوی يا فتحعلی شاه قاجار ، رضاطويله دار يا ميرزا محمد تقی خان۰  آری من بلوچـم


 

Wednesday, June 14, 2017

مـن بلوچــم نه ايرانــی
بلـــوچ مليت من و زبانم شهدين بلوچـــی است۰
سرزمين اجداديـم بلــــوچ  گلزميـن وبلوچستــان وطـن من اسـت۰  بلوچستــانمادرمن،  هويت ملی و تاريخ مـن است۰ همين است شناسنامه ملـی من۰  هيچ کسو هيچ قدرتی نمی تواند اين را تغيير دهـد و يا حذف کنـد۰
 نياکانم و قهرمانان ملتم مير حمــل، مير کمبــر، ميرنصيرخان، نوروزخان، دادشاهوزنده ياد خيربخش مری هستند نه شاه عباس صفوی يا فتحعلی شاه قاجار ، رضاطويله دار يا ميرزا محمد تقی خان۰  آری من بلوچـم۰ 
 در تاريخ طولانی سرزمينم ثبت شده است که هميشه فارسستان و پارسيان باگلزمين وطنم و مردم صلح دوست بلــوچ ناهمسايگی ها کرده اند۰
زمانی برای تاراج اموال و احشام ما به بلوچستـــان هجوم می آوردند و گاهی برایاشغال خانه  کاشانه ما ددمنشانه جنايتها آفريدند۰  بارها از سپاهان، خراسان وکرمان  ديوانه وار آمده اند، کشته اند، سوخته اند و برده اند۰  زمانی برای تغييردين و مذهب ما خنجربدست جلوی مساجد می ايستادند و حالا مساجدمان را وحشيانهروی سرمان خراب می کنند.
ايران پرستانِ فارسستان کيته توزانی که ناجوانمردانه قصد غصب هميشگیگلزمينــم را کرده اند در رؤيای حذف نام وطنم،  هويتم و شناسنامه تاريخی ام هستندتا هر چه  زودتربه اهداف ابليسی   خود برسند۰  گويا وقت کم دارنـد۰   
من بلوچــم و صبورم۰ هزاران سال تاريخ دارم و تا ابد بردباری را از ياد نخواهمبرد چه در قدرت باشم يا نه۰  بُردبارم اما نه به هر قيمتی۰ ناهمسایگان خواهند دیدکه چگونه از وطنم از سرزمينم از شناسنامه ملی ام از بلوچستــان آگاهانه دفاعخواهم کرد۰  فرق نمی کند دشمنم پاکستانی یا فارسستانی باشد يا هر قدرت ابليسیدگر۰  خواهم ايستاد،  مقاومت خواهم کرد برای بقای وجـودم، برای هويت ملی وحقوقـــم۰
من ايرانی نيستــــم زيرا که وجود کشور ايران بر خلاف منافع ملی و مغاير با وجودو هويت ملی مـن است۰ ايران مظهر جهــل و جنايت۰  ايران مترادف با تروريسمبين المللی و مظهر حاکميت فرقه ای قماشی تاريک انديش۰  قماشی بدور از تمدنبشری که هدف و مرامش « مقاتله، خون و جنگ » است۰ 
 ايران کشوری است تمدن ستيز و زندانی دهشتناک برای همه بجز پارسيـان۰  ايرانبهشت پارسيـان و جهنمی برای بلوچ، تورک، تورکمن، کورد، عرب و لـر هاست۰ ايران باعث بدبختی ها و فلاکت ما و ضد منافع همه بجز فرقه حاکم است۰
بلوچستــــــان نامی است به قدمت تاريخ اما ايران در نتيجه  طرح کشورسازیانگليس پس از جنگ جهانی اول متولد شد و کلمه « ايران » در سال ۱۹۳۵ ميلادیاز افغانها به امانت گرفته شد و در همان سال رسما بر فارسستان « پرشيـــا » وسرزمينهای اشغالی گذاشته شد تا غير پارسها و سرزمينهای اجدادی شان راحت تربه اسارت گرفته شده در خدمت منافع ملتی اشغالگر و بی نهايت منفعت پرست قرارگيرند۰  
مقايسه کنيد تهران را با عبــادان، اصفهان را با پهـــره، يزد را با مهاباد، مشهد را بااردبيــل  و به تفاوتهای زندگی مردم اين شهرها خوب نگاه کنيد تا به عمق فاجعهآوربودن کشور «ايران » بهتـر پی ببريد۰  زندگی مردم را درمناطق غير پارسمرور کنيد تا دريابيد چگونه بقای کشـور قلابی ايران فقط و فقط به نفع ملت پارساست۰
چه خونهايی که در نُه دهه  گذشته برای بقای ايران و به بهانه « تماميت ارضی وامنيت »  اين کشور قـــلابی بر زمين ريخته نشده است۰  چه سرهــای گرانبهايــی ازکوردستــان، بلوچستــان، آذربايجــان، الاحوازالعـربــی ، تورکمنستـــان ولرستــانکه بر بالای دار نرفتـه و قلبهای چه انسانهای بيشماری که با رگبار تير کينه توزانِايران پرست سوراخ سوراخ نشده اند.
کشوراستعمارگر ايران بردريايی از خون بيشماران انسان بيگناه به حيات چند روزه
خود ادامه می دهد۰ 
من ايرانی نيستــــم۰  ايران سمبــل توحــش، تحجــر، تبعيـض و بی عدالتـی است۰ ايران زندانی بزرگ و سرزمينِ توحش است۰
من بلوچـم نه ايرانــی۰
 پروشــت ءُ پــروش باتنــت ايران ءُ پاکستـان
 آزات ءُ آباد بات گنجيــــــن بلوچستــــــان 
محمــد کـريــم بلـــوچ
ژوئــن ۲۰۱۷
twitter
Youtube
Facebook