» خشم از شهرام ناظری به خاطر ترانه کُردی “من کُردم فارسی نمی دانم” 

خشم از شهرام ناظری به خاطر ترانه کُردی “من کُردم فارسی نمی دانم”

http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2014/05/30

twitter
Youtube
Facebook