» دولت دستور آموزش زبانهای کردی و ترکی را داد2016.05.31 | COM.DW |  | جامعه 2016/31/5

دولت دستور آموزش زبانهای کردی و ترکی را داد علی یونسی دستيار ویژه رئيس جمهوری در امور اقوام و اقليتهای دینی و مذهبی گفت، دولت دستور داده است که زبانهای کردی و ترکی در مدارس مناطق قومی به دانش آموزان آموزش داده شود. علی یونسی عصر روز دوشنبه (۱۰ خرداد/ ۳۰ مه) در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری ایرنا در پيرانشهر اعلام کرده است طرح آموزش زبان کردی در مدارس استان کردستان اجرا شده و در صورت فراهم شدن زیرساخت در دیگر مناطق کشور نيز اجرا ميشود. آقای یونسی از مناطق و زبانهای دیگر نام نبرده است اما به گفته کارشناسان امور اقوام به غير از زبانهای کردی و ترکی، از تدریس عربی در استان خوزستان، بلوچی در استان سيستان و بلوچستان و ترکمنی در شمال کشور نيز صحبت شده است. بيشتر بخوانيد: آغاز به کار دانشکده زبان و ادبيات کردی در استانهای کردزبان علی یونسی در ادامه مصاحبه خود با اشاره به تدریس زبان کردی در دانشگاه کردستان گفت: «ایجاد رشته زبان و ادبيات کردی در مراکز آموزش عالی از سالها پيش یکی از مطالبههای مردم این استان بود که در دولت تدبير و اميد رنگ واقعيت به خود گرفت.» تدریس زبان مادری و قانون اساسی آموزش به زبان مادری در اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی ایران نيز قيد شده است. اما این دو بند قانون اساسی بيش از سه دهه است که اجرا نشدهاند. حسن روحانی، رئيس جمهور ایران نيز در آستانه انتحابات ریاست جمهوری وعده آموزش به زبانهای مادری اقوام را داد و در بندهای دهگانه کارزار انتخاباتی خود این درخواست را رسما تائيد کرد. اما وعدههای رئيس جمهور ایران هنوز جامه عمل نپوشيده است. دويچه وله فارسی / ايران

بيشتر بخوانيد: موافقت آموزش و پرورش با تدریس زبان کردی در مدارس متوسطه علی یونسی دستيار روحانی در امور اقوام و اقليتهای دینی و مذهبی پيش از این نيز بارها درباره تدریس زبان مادری در مدارس مناطق قومی صحبت کرده بود. اما خود او بعدها به عدم اجرای آن اعتراف کرد و تائيد کرد که فراهم کردن زمينه تحصيل به زبان مادری در مدارس برای اقوام با “برخی مقاومتها” روبرو شده است. در ه مين ز مينه: آغاز به کار دانشکده زبان و ادبيات کردی در استانهای کردزبان پس از راهاندازی رشته زبان و ادبيات کردی در دانشگاه کردستان، مشاور استاندار کرمانشاه از تاسيس دانشکده زبان و ادبيات کردی خبر داد. در بنياد شهریار تبریز نيز کلاسهای زبان ترکی آذربایجان آغاز به کارکرد. (2015.10.23( موافقت آموزش و پرورش با تدريس زبان کردی در مدارس متوسطه مجوز تاليف کتب درسی به زبان کردی در مدارس متوسطه کردستان صادر شد. حسن روحانی در سفر به استان کردستان تأسيس رشته زبان و ادبياتکردی و افتتاح بخش کردی خبرگزاری “ایرنا” را هم مژده داد. این طرحها اکنون چگونه عملی ميشوند؟ (2015.08.26( تدريس زبان کردی؛ نشانه تغيير سياست دولت يا بازی سياسی روحانی در سفر به کردستان مژده داد که تدریس زبان و ادبيات کردی در دانشگاه بزودی آغاز ميشود. آیا تدریس زبان کردی نشانه تغييری جدی در سياستهای زبانی جمهوری اسلامی است و یا بازی سياسی دولت؟ (2015.07.30( روحانی: بخش کردی خبرگزاری ايرنا راهاندازی میشود حسن روحانی در پایان سفر استانی خود به کردستان اعلام کرد که قرار است به زودی بخش کردی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) راهاندازی شود. رئيسجمهور ایران این اقدام را گامی در راه تحقق وعدههای خود خواند.

(2015.07.27( هشدار مکارم شيرازی نسبت به “پرتوقع” کردن اقليتها ناصر مکارم شيرازی، مدرس حوزه علميه با تأکيد بر لزوم اسلامیسازی دانشگاهها نسبت به “پرتوقع” کردن اقليتها هشدار داد. او گفت، با ادامه این روند آنها “فردا به دنبال وکالت، وزارت و ریاست جمهوری هم خواهند بود.” (2014.04.24(

 

 

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/a-19294813

twitter
Youtube
Facebook