مدرسه‌ای در بلوچستان؛ لوله را میك میزنند تا آب بنوشند!


از رنجی که بلوچستان می‌برد

twitter
Youtube
Facebook