پرسش مجری بی بی سی فارسی از صالح کامرانی راه حل شما برای مقابله با فعالیتهای هویت طلبانه چیست . مقابله با فعالیتهای هویت طلبانه چیست? جواب مشخصا استقلال آزربایجان جنوبی و بقیه ملیت ها بلوچ و عرب کرد لر ترک


twitter
Youtube
Facebook