شریفی بوکانی: بیشتر سلفی ها در تهران و از سوی جمهوری اسلامی آموزش دیده اندشریفی بوکانی: بیشتر سلفی ها در تهران و از سوی جمهوری اسلامی آموزش دیده اند

تاکنون مقالات و گفتگو وادعاهای فراوانی در رابطه با آموزش سلفی ها از سوی جمهوری اسلامی و تقویت و حمایت مالی و نظامی از گروههای تروریستی از سوی جمهوری اسلامی و به ویژه ترویج این گروهها و اشخاص در کوردستان ایران، شنیده و نوشته شده است، رضا شریفی بوکانی، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی شناخته شده کورد، طی سالهای حبس خود به صورت میدانی این شخاص را دیده و شناخته است، متن گفتگوی ویژه روژی کورد با ایشان را اینجا می خواند.

روژیکوردشمابهعنوانیکزندانیسیاسیکورددرزندان،باچندینتناززندانیانمذهبیوعقیدتیمنسوببهداعش،همزندانیبودیدابتداشرحیدرموردزمانومکانآنبرایخوانندههایماداشتهباشید.

رضا شریفی بوکانی

شریفیبوکانی : درست در موقعی که در زندان بودم ظی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با اکثریت این زندانیان همبند بودم و حتی به مدت  ۳ماه هواخوری ما ،یعنی بند زندانیان سیاسی با انها یکی بودیم و حدود  ۱۴۰نفر زندانی مذهبی در بند چهار سالن ۱۰ نگهداری می شدند.

روژیکورددرکشماطیمدتیکهایناشخاصرادرزندانمیدیدید،ازعقایدوافکارآنهاچهبود؟

شریفیبوکانی: در واقع افکار بسیار تند و افراطی داشتند  و تنها از کتاب قرآن پیروی می کردند و به هیچ دین و آیین دیگری اعتقاد و یا باور نداشتند.

روژیکوردشماطیمطلبیکهمنتشرکردهبودیدبهنحوهبرخورداینزندانیانعقیدتیبازندانیانسیاسیوملیکورداشارهکردهاید،لطفادراینرابطهبرایخوانندگانماشرحبفرمائید.

شریفیبوکانیهنگامیکه ما با آنها روبه رو شدیم اولین سخنی که به زبان می اوردند چرا نماز نمی خوانی؟ به جای اینکه از احزاب مرتد پیروی کنید چرا برای خدا نمی جنگید؟

کسانی که در آن موقع با زندانیان سلفی محبوس بودند همه به نحوی با گرایش آنها اشنایی دارند. غیر از خودشان کسی را قبول نداشتند و هرچی که قرآن می گفت همان را عمل می کردند.

یک بار در هنگام هواخوری که در سالن باز بود به یکی از زندانیان سیاسی کورد بنام شهرام الیاسی حمله ور شدند و با قصد کشت او را با آهنی که تیز کرده بودند که توی سرش فرو کنند و خوشبختانه خود را کنار زد و متاسفانه راهی بهداری زندان شد و از ناحیه سر ۲۲ بغیه خورد که برادرزاده ملا کریکار به او حمله کرد که این شخص در زندان با ویکچر راه میرفت به دلیل عملیاتی که در آن سوی مرزها داشته بود.

بسیاری از آن زندانیان از اهالی شهرهای  بوکان، سقز،جوانرود، سنندج و کوردستان عراق بودند که چند نفر از آنها، امیر بودند یعنی حکم تکفیری داشتند. من فکر می کنم برای هرروز کردستان خطرناک هستند چون از فعالیت آنها کاسته نمی شود و در اکثریت شهرهای کردستان تشکیلات دارند.

روژیکورد نگرشاینزندانیانمذهبیکورد،دررابطهبامسئلهملیدمکراتیکوخواستکوردهاواحزابکوردمخالفجمهوریاسلامیچگونهبود؟

شریفیبوکانی: انها به هیچ وجه احزاب مخالف نظام را قبول ندارند و بلکه آنها را مرتد و کفار نام می بردند و در میان صحبت هاشان حزب  دمکرات و کومله را به پیروی از یهود و نثارا متهم می کردند که احزاب کورد از آنها کمک می گیرند.

وقتی صحبت از خودمختارییا  به نحوی آزادی کوردستان می شد، نیش خندی می زدند و می گفتند بر همین خیال باشند که اجازه دهیم بار دیگر برگردند. می خواهم بگویم که شستشوی مغزی شدند و تفکر عجیبی دارند  ۸۰ درصد انها به خاطر پول وارد سلفی گری شدند و ماهیانه حقوق برای خانواده هاشون پرداخت می شد به واقع در دنیایی که ما هستیم زندگی نمی کنند تنها به جهاد و شهادت فکر میکردند.

به واقع آنها همه کورد هستند و از کردستان ایران. اما با طرز فکر و اندیشه های گوناگون که در جسم و روح انها نمایان شده است.من فکر می کنم که آنها گناهی ندارند چون وارد یک بازی خطرناکی شدند چون  تنها از امیرهای تکفیری خودشان پیروی می کنند که این راه را به انها نشان دادند.

روزی که اسامه بن لادن کشته شد این زندانیان در اطاق هایشا ن مراسم ختم گرفتند و برایش فاتحه خواندند و عزادار.

روژیکوردباتوجهبهدرکمیدانیایکهشماازاینافرادوافکارشانداشتید،تاچهمیزاناحتمالتشکیل،تقویتومیداندادنبهاینافکاروگروههاازسویجمهوریاسلامیرامیدهیدودرکلازدیدگاهشما،منشااینافرادجمهوریاسلامیاستیاخیر؟اگرآری،اهدافجمهوریاسلامیدراینزمینهرادرچهمیبینید؟

شریفی بوکانی: آنها آشکارا در شهرهای کوردستان فعالیت می کنند و اطلاعات در این باره با آنها کاری ندارد همینطور سپاه پاسداران.  البته عده ای به واقع حسن ونیت شان جهاد در راه اسلام است و شیعه را هم مرتد میدانند و اکثریت اینگونه فکر نمی کنند  چون جمعی از آنها در تهران آموزش دیدند و جمهوری اسلامی از آنها به شدت سوءاستفاده می کند و مثل یک ابزار از آنها کار می کشند و هنگامیکه دیگر با آنها کاری نداشتند به دلایل مختلف راهی زندان می شوند و جمهوری اسلامی  می خواهد به نهادهای بین الملی اعلام کند که ما خودمان علیه تروریسم مبارزه می کنیم و اینقدر زندانی از آنها در زندانهای خود داریم.

 

 

شریفی بوکانی: بیشتر سلفی ها در تهران و از سوی جمهوری اسلامی آموزش دیده اند

twitter
Youtube
Facebook