» تخریب نمازخانه بین راهی سراوان_کوه بیرگ بدستور قاضی مگهس


 تخریب نمازخانه بین راهی سراوان_کوه بیرگ بدستور قاضی مهرستان(زابلی)
http://edaalatnews.blogspot.co.uk/2016/06/blog-post_65.html

عدالت نیوز:گزارشها و تصاویری حاکی از تخریب نمازخانه بین راهی اهل سنت در مسیر کوه بیرگ وسراوان است.این نمازخانه که در مسیر سراوان به که بیرگ بنا نهاده شده بود،در مورخ 11 خرداد ماه  شبانه به دستور قاضی شهرستان مهرستان(زابلی) تخریب شده است.

آثار رد خودروهای سنگین در تصاویر به وضوح دیده میشود.
تخریب نمازخانه بین راهی اهل سنت در بلوچستان سنی نشین چه تهدید جدی دیگری را تداعی می کند.
در حالی نمازخانه اهل سنت در محور سراوان تخریب می شود که شعار وحدت و همزیستی بین مذاهب پررنگ ترین بحث در بلوچستان می باشد.
و همچنین مردم در جهت استقبال از ماه خداوند ماه مبارک رمضان قرار دارند و این جنایت بیانگر ادامه سلسله جنایات رزیم و باندهای مذهبی است.هفته پیش مسجد و مدرسه مخزن العلوم خاش با تهدیدی جدی روبرو بود.کشف یک بمب جاسازی شده در محوطه این مدرسه که به طرز کارشناسانه ای کار گذاشته شده بود.این بمب اگر کشف نمی شد می توانست خسارات سنگینی از بعد انسانی،تخریبی و روحی برای مردم اهل سنت بلوچ داشته باشد.
twitter
Youtube
Facebook