۵۱۵ سال سنی کشی، فحاشی و اتهام زنی و هنوز طلبکار۵۱۵ سال سنی کشی، فحاشی و اتهام زنی و هنوز طلبکار

‫از زمان صفویه تا کنون، ‫در طول ۵۱۵ سال گذشته، بیش از ۲۰ میلیون سنی توسط شیعیان ایران کشته شده و در طول ۳۸ سال عمر جمهوری اسلامی بیش از ۵۰۰۰۰ سنی در مناطق مختلف نابود گشته اند. در هیچ جای ایران، تمامی مردان یک ده ا عدام نشده‌اند، در حالی که بیش از ۱۰ روستا در بلوچستان وجود دارد که تمامی و یا اکثریت مردان آنجا کشته شده‌اند. در همین دو هفته، بیش از ۱۰ سنی که اکثرا بلوچ بوده‌اند ا عدام شده‌اند و تقریبا تمامی رسانه هایی که در اختیار شیعیان هستند، از انتشار این اخبار بطور جدی خود داری کرده‌اند

‫ ‫از زمان صفویه تا کنون، ‫در طول  ۵۱۵ سال گذشته، بیش از ۲۰ میلیون سنی توسط شیعیان ایران کشته شده و  در طول  ۳۸ سال عمر جمهوری اسلامی بیش از ۵۰۰۰۰ سنی در مناطق مختلف نابود گشته اند.  در هیچ جای ایران، تمامی مردان یک ده ا عدام نشده‌اند، در حالی که بیش از ۱۰ روستا در بلوچستان وجود دارد که تمامی و یا اکثریت مردان آنجا کشته شده‌اند. در همین دو هفته، بیش از ۱۰ سنی که اکثرا بلوچ بوده‌اند ا عدام شده‌اند و تقریبا تمامی رسانه هایی که در اختیار شیعیان هستند،  از انتشار این اخبار بطور جدی  خود داری کرده‌اند. این است کی من میگویم بعضی از شیعیانی که در قدرت نیستند هم در سنی کشی و بلوچ کشی شریک جمهوری اسلامی هستند و به بلوچ کشی و سنی کشی ا عتراض نمیکنند. اینگونه جنایت ها در هیچ جای دیگر ایران انجام نشده.

 ‫ فحاشی ها و اتهامات ظالمانه و بی رحمانه همراه با این کشتار ها،  از آن روزگار تا کنون ادامه داشته و نویسندگان و روشنفکران متعصب شیعه در توجیه جنایات حاکمان تلاش فراوان کرده اند. در حقیقت، یک تقسیم کار بین حاکمان و روشنفکران و روزنامه نگاران وجود  داشته: بدینصورت که کشتار را حاکمان انجام میدادند و اتهامات و فحاشی ها را کارکنان رسانه ها تنظیم می نمودند.

‫در همین زمان، رژیم های شیعه ایران و سوریه حدود نیم ملیون سنی را  در سوریه به قتل رسانده و حدود ۱۳.۵ ملیون سوری دیگر را آواره کرده اند. در عراق، سنی ها بطور کامل از قدرت حذف شده و تقریبا تار و مار شده‌اند، اما عطش شیعیان در قتل عام سنی ها همچنان سیری ناپذیر است.

‫ و اکنون من برای اولین بار بلا‌هایی را که شیعیان ایرانی بر سر بلوچ ها آورده‌اند، بطور مختصر بیان میکنم. آنچه در اینجا آورده میشود رقم فراریان بلوچ به سرزمین های همسایه از دست رژیم های شیعه و بعضی از شیعیان متعصب است  و شامل کشته شده ها نمیگردد.

‫هدف  من آگاه کردن مردم ایران از این جنایات است، چرا که تقریبا هیچ کسی چیزی در این زمینه نمیداند.

‫این فرار ها و نه مهاجرت های داوطلبانه ، از امدن صفوی ها تا پایان حکومت پهلوی انجام شده است. آمار فراریان زمان جمهوری اسلامی در فرصت دیگری منتشر خواهد شد. ‫علیرغم این همه کشتار و فرار ها سیاستمداران ایرانی همچنان طلبکارند و شبانه روز  مشغول سیاهنمایی و بدنامسازی بلوچ ها هستند. گویی وجدان و شرافت در انها مرده است. در این فرار ها عده زیادی کشته شده اند. انهایی که موفق شده‌اند به سلامت به جایی برسند در ممالک زیر ساکن گشته اند.

‫۱. صد هزا ر بلوچ در عربستان سعودی

‫۲. یک میلیون در هند

‫۳. ده میلیون در پنجاب

‫۴. پنج ملیون در سند

‫۵. نیم ملیون در عمان، قطر، امرات متحده عربی، بحرین و کویت

‫۶.  حدود پنجاه هزا ر در افریقا و بیش از ده هزا ر نفر در سومالی

‫آن چنان که مشاهده میشود کشتارهای بیرحمانه شیعه ها از بلوچ ها چنان شدید بوده است که در بعضی از اشعار بلوچی گفته شده که جز بلوچ های ضعیف و بیمار کسی در بلوچستان باقی نمانده و بقیه، همگی فرار کرده‌اند.

‫از جمله فراریان بلوچ به سند، خانواده اصف زرداری، شوهر بینظیر بوتو، ریس جمهور سابق پاکستان  است. همینطور، خانواده دکتر  لغاری ، ریس جمهور اسبق پاکستان از فراریان بلوچ به پنجاب است. خانواده ریس ستاد ارتش عمان از همین قبیل فراریان  به عمان است.

‫در حال حاضر یک چهارم خانواده سلطنتی  عربستان سعودی را بلوچ هایی تشکیل میدهند که از ایران فراری شده اند .

‫در نتیجه این کشتار ها،  بلوچ ها در تمام ممالک همسایه احساس اسودگی و امنیت بیشتری از ایران داشته‌اند و در واقع، بلوچ ها در هیچ دوره ای در ۵۰۰ سال اخیر در ایران احساس امنیت نکرده اند.

‫در این ۵۰۰ سال، کشتار های بیرحمانه بلوچ ها همیشه همراه با فحاشی، اتهام زنی و تعصبات کور فاشیستی بوده است. ‫همین اکنون ، هیچ بلوچی  در ایران احساس امنیت و احترام نمیکند و در تمام ممالک همسایه‫ احترام بیشتری از ایران دارد.

‫تاریخ ثابت کرده است که بیش از هر کشور خارجی، فاشیست های ایرانی دشمن ایران و مردم ایران بوده اند. بیست ملیون سنی توسط دشمنان ایران و ایران ستیز کشته نشده اند، بلکه توسط کسانی مثل ‫خمینی، خامنه ای،  بسیجی های ساده، نیرو های امنیتی، محسن رضایی و علوی، وزیر اطلاعات به همان بهانه هایی کشته شده اند که ‫که امروز ملی گرایان در بی بی سی و صدای امریکا و رسانه های دیگر ذکر کرده اند.

‫در تمام این  سال ها ،  درست مثل امروز، بسیاری از طبقه روشنفکر توجیه گران این قتل ها بوده اند و هر گز به بلوچ ها و اهل سنت فرصت ایرانی شدن را نداده اند.

‫هر گز این فرصت را نداده اند که در ایران احساس آرامش و امنیت بکنند، در حالی که هر جا به خارج از ایران رفته اند، قدر و منزلت پیدا کرده اند. هماکنون ده‌ها وزیر و تیمسار و سفیر بلوچ در ممالک عربی وجود دارد و لی یک مقام مهم هر گز به یک بلوچ سنی در ایران داده نشده است. این در حالی است که بلوچ ها در ایران بالاترین ضریب هوشی را دارند.

‫شیعیان ملی گرا در فحاشی، اتهام زنی، بی ابروسازی و محروم سازی اهل سنت استاد مسلم هستند و گاهگاه در رقابت با هم، چنان به  سنی ها می تازند که گویی عقل خود را بطور کامل از دست داده اند.

‫فحاشی و اتهام زنی به سنی ها کم کم به خود شیعه ها هم کشیده شده و حالا، همان اتهاماتی را که در طول ۵۰۰ سال به سنی ها میزدند ، به خودشان هم میزنند و همان بلا‌هایی را که بر سر بلوچ میاوردند بر خود شیعیان هم می آورند.

‫در واقع، این برای اولین بار است که که شیعیان با خودشان همان ظلم هایی را میکنند که قبلا با بلوچ ها میکردند.

http://www.iranglobal.info/node/61205

twitter
Youtube
Facebook