غیرواقعی بودن توزیع دفترچه های تخفیف خدمات دندانپزشکی در زاهدان + گزارشغیرواقعی بودن توزیع دفترچه های تخفیف خدمات دندانپزشکی در زاهدان

توزیع دفترچه های تخفیف خدمات دندانپزشکی بین مردم زاهدان جعلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز سیستان وبلوچستان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به تماسهای مکرر مردمی در این خصوص گفت: این دفترچه ها ربطی به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ندارد و این دانشگاه هیچ تعهدی برای آن ندارد.
خواجه افزود: خدمات دندانپزشکی بر اساس تعرفه ی دولتی مصوب برای مرکز دولتی زیر مجموعه ی دانشگاه علوم پزشکی و تعرفه های مصوب وزارت خانه برای بخشهای خصوصی صورت می گیرد.
http://www.iribnews.ir/fa/news/176036
twitter
Youtube
Facebook