اگر تلاش برای استقلال ریسک باشد، مطمئنا زیردستە بودن فاجعە است


مسرور بارزانی برای (باس): اگر تلاش برای استقلال ریسک باشد، مطمئنا زیردستە بودن فاجعە است

مسرور بارزانی: پیش از هر چیز اعتماد از درون خودمان منشا می‌گیرد، حق استقلال حق طبیعی و قانونی ماست، بزرگترین مشکل آن است کە نسبت بە حق شک و تردید بە وجود آید، بە اینکە ما می‌توانیم این حق را بە دست آوریم، بی اعتقاد شوند. چە زمانی آمادە شدیم تا بە کمتر از حقوق خود راضی نشویم، آن زمان دیگر نە تنها کسی نمی تواند بە ما ظلم روا دارد، بلکە احترام ما نیز بیشتر می شود.


مسرور بارزانی برای (باس): اگر تلاش برای استقلال ریسک باشد، مطمئنا زیردستە بودن فاجعە است

“استقلال کوردستان بە نفع امنیت منطقە و کشورهای همسایە است”

مقدمە:

مسرور بارزانی، مشاور شورای امنیت اقلیم کوردستان، در مصاحبەایی اختصاصی با هفتەنامەی (باس) دربارەی همەپرسی استقلال کوردستان و مباحث پیرامون آن، دیدگاه و نظرات قابل تاملی ابراز نمودە.

در این مصاحبەی مفصل، با ابراز سیاستهای اقلیم کوردستان، راهکارهای رسیدن بە استقلال اقلیم کوردستان و رسیدن بە حق تعیین سرنوشت ملت کورد، همچنین مواضع کشورهای همسایە، منطقە و بین‌المللی پرداختە است.

در ادامەی این دیدار ایشان سیاستهای دولت مستقل کوردستان بعد از همەپرسی را بیان نمودە، همچنین بر ادامەی روند و سیاست مسالمت‌آمیز ملت کورد در آیندە با اقلیتهای دینی و ملی در اقلیم کوردستان و همسایگان کوردستان تاکید نمودە است.

مسرور بارزانی در پایان بە سیاستهای پارت دموکرات کوردستان پرداختە و اظهار داشت “پارتی در تمامی مراحل و زمان‌ها خود را تطبیق می‌دهد، تاکنون در هر وظیفەای کە متحمل شدە موفق بودە و با رویدادها و موضوعات مختلف مطابقات معادلات بەروز برخورد نمودە است”.

 

(باس): جناب مسرور بارزانی، بیشتر مردم چە آنهایی کە موافق همەپرسی هستند و چە آنهایی کە صراحتا با آن مخالفت می کنند، اعتماد مسعود بارزانی و شما و همچنین پارت دمکرات کوردستان را در مورد همەپرسی احساس می کنند، امکان دارد بە ما بگویید کە این اعتماد از کجا سرچشمە می‌گیرد؟

 

مسرور بارزانی: پیش از هر چیز اعتماد از درون خودمان منشا می‌گیرد، حق استقلال حق طبیعی و قانونی ماست، بزرگترین مشکل آن است کە نسبت بە حق شک و تردید بە وجود آید، بە اینکە ما می‌توانیم این حق را بە دست آوریم، بی اعتقاد شوند. چە زمانی آمادە شدیم تا بە کمتر از حقوق خود راضی نشویم، آن زمان دیگر نە تنها کسی نمی تواند بە ما ظلم روا دارد، بلکە احترام ما نیز بیشتر می شود.

جناب مسعود بارزانی این اعتماد را بە مردم کورد بخشیدەاند کە از هیچ ملت دیگری کمتر نیستند، ما پیش از همە بە خدا و سپس مردم کورد پشت بستەایم و یقین دارم کە اگر مردم کورد خود را از دیگر ملتها کمتر ندانند، می‌توانیم بە حقوق خود دست یابیم. کشورهای دیگر نیز بر مبنای منافع معاملە می کنند و منافع بلند مدت هیچ کشوری ایجاب نمی‌کند کە با مردم کوردستان مخالفت کنند، زیرا همەپرسی خواست ملت ماست و شک ندارم حضور دلسوزان ملتمان در پای صندوقهای رای پیروزی در همەپرسی را در پی خواهد داشت.

 (باس): در کنفرانس (کوردستان متحد استراتیژیک آمریکا در منطقە) کە در این اواخر و با حضور شما در آمریکا برگزار شد، دیدیم کە تعدادی از شخصیت‌های مهم این کشور از کنگرسمن گرفتە تا ژنرال‌های نظامی و سیاستمداران این کشور حمایت خود را از استقلال کوردستان اعلام کردند، این حمایت‌ها چە تاثیری بر موضع رسمی آمریکا دربارە همەپرسی خواهند گذاشت؟

 

مسرور بارزانی: آمریکا کشوری است کە بە رای شهروندانش اهتمام می دهد. در آن کنفرانس نیز شخصیت‌های مهمی شرکت نمودە بودند کە صراحتا از استقلال کوردستان حمایت کردند. مسئولین ادارە آمریکا نیز تا اندازەی زیادی رای مردم خود را ارزیابی می کنند، برای همین ما تا بیشتر بتوانیم حمایت ملت آمریکا را بە دست آوریم، می‌توانیم تاثیرات بیشتری بر موضع رسمی حکومت آمریکا داشتە باشیم.

(باس): در همان کنفرانس صراحتا بە حفاظت از کوردستان در مرحلەی پسا داعش اشارە شد، بە ویژە در خصوص مستقر کردن نیروهای نظامی بیشتر آمریکا در اقلیم کوردستان، تا چە حدی این امکان وجود دارد این گام ها بە مرحلە اجرایی درآیند؟

 

مسرور بارزانی: ما با آمریکا دارای منافع مشترک زیادی هستم، یکی از آنها نیز مقابلە با تندروی و تروریسم است، همچنان مستحضر هستید جنگ علیە داعش از کوردستان رهبری می شد و ما نیز بە عنوان یکی از متحدان اصلی نقش خوبی ایفا کردە و پیروز شدیم و بر همین اساس در آیندە نیز هر دو طرف بە همدیگر نیاز خواهیم داشت، بە ویژە در خاورمیانە کە بە سوی جهتی نامشخص و در تضاد با منافع و پرنسیپ‌های غرب حرکت می کند، این موجب می‌شود کە کوردستان حائز اهمیت بیشتری شود. بدون شک لازم است کە ما نیز از این موقعیت سود بردە و بر اساس منافع مشترک تصمیم بگیریم.

 (باس): چە فعالیت‌هایی برای تاثیرگذاری بر اعضای همیشەای شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفتە تا از همەپرسی برای استقلال کوردستان حمایت کنند؟

مسرور بارزانی: با بسیاری از کشورها صراحتا سخن گفتەایم و خواهان حمایت آنها شدەایم و یا حداقل با حقوق ملت کورد مخالفت نکنند کە در برنامە سازمان ملل برای تمام ملیت‌ها بە رسمیت شناختە شدە است. مخالفت داخلی بزرگترین اشتباه است کە بهانە دست دیگر کشورها می‌دهد کە آنچنان لازم است از ما حمایت نکنند. بر همین اساس پیش از هر جریان و هر کشوری مسئولیت بزرگی بر عهدە مردم کوردستان خواهد بود، تا حمایت داخلی بیشتر باشد، بە همان اندازە حمایت خارجی نیز آسانتر خواهد بود.

(باس): برای آن دستە از کشورهایی کە می‌گویند اکنون زمان مناسبی برای برگزاری همەپرسی کوردستان نیست، چە پیامی دارید؟

  مسرور بارزانی: آنهایی کە م‌ گویند اکنون زمان مناسبی نیست تنها بهانە می‌آورند، زیر ادلەهای آنها هیچ ربطی بە همەپرسی ندارند. آسان نیست کشوری کە بە دمکراسی معتقد باشد، بگوید مخالف همەپرسی هستم، اما بعضی از کشورها بر این باور هستند کە مردم کورد همیشە راضی و بودەاند دست از حقوق خود بکشند، فکر می‌کنند اکنون نیز با هر فشاری می‌توانند ما را منصرف و کشورهای منطقە را راضی کنند. ما فقط  باید خودمان تعیین کنیم نە اینکە متنظر کشوری باشیم تا بە ما بگوید چە وقتی مناسب همەپرسی است. آیا کشورهایی کە برای استقلال تلاش کردند از چە کسی اجازە گرفتند؟ مقصر خودمان هستیم کە فکر می‌کنیم باید کشور دیگری رضایت نشان دهد تا ما حق تعیین سرنوشت را تعیین کنیم. فکر کنم زمان کاملا مناسب بودە و آنها تنها برای ممانعت از همەپرسی بهانە‌تراشی می‌کنند.

(باس): تعدادی از کشورها تحت عنوان دلسوزی برای یکپارچگی عراق با همەپرسی کوردستان مخالفت می کنند، بە نظر شما ماندن عراق بە این شکل تا چند سال آیندە دوام خواهد آورد؟

مسرور بارزانی: عراق بر مبنایی غلط و دور از خواست مردم کوردستان بنا شدە است، با زور نگەداشتن ملت و کشورها با هم تنها مشکلات و جنگ را بە دنبال خواهد داشت، آنچنان کە دیدەایم عراق تاکنون چگونە بودە و در آیندە نیز همانگونە خواهد ماند و بهتر نخواهد شد.  بر این اساس عراق یکپارچەای کە از آن سخن می گویند، چیزی نیست کە از ابتدا بودە باشد تا اکنون غم، جدایی از آن را بخوریم.

هر بخشی از عراق کە خواهان یکپارچگی عراق است مبارکشان باشد، اما هیچ‌کس نمی‌تواند ما را با زور با عراقی کە بە جز ناعدالتی، فاجعە و استثمار چیز دیگری برای ملت ما نداشتە است در چهارچوب یک کشور نگهدارد. این عراق با این ساختار هیچ وقت موفق نخواهد شد، جدا از کوردستان دیگر بخش‌های عراق مانند شیعەها و سنی‌ها نیز متحد نیستند تا بگویند کوردستان باید بخشی از عراق متحد باشد. عراق متحد عملا هیچ اثری از آن نماندە است. تنها یک راه ماندە و آن هم قبول همدیگر مانند دو همسایە و دو دوست همدیگر کە هر کدام دارای کشور و کیان خود باشیم.

 

(باس): کشورهایی کە دوست و متحد کوردستان هستند، چە در دیدارهای ویژە و چە بە صورت رسمی حمایت خود را از همەپرسی کوردستان نزد شما علام کردەاند، چە چیزی از شما می‌خواهند، می خواهند دولت آیندەی کوردستان در صورت امکان چطور باشد؟

مسرور بارزانی: تمامی کشورها و جریاناتی کە حامی استقلال کوردستان هستند، نسبت بە زندگی مسالمت‌آمیز  ملی و آیینی در کوردستان ابراز خوشحالی کردەاند و از بنیاد نهادن دمکراسی در کوردستان تشکر نمودەاند. امنیت و آرامش کوردستان را ستودە و احترام زیادی برای نیروهای پیشمرگە قائل هستند. از سوی دیگر آنها بر این باور هستند کە کوردستان می تواند اقتصاد منطقە را توسعە بخشد و روابط بلندمدت و استراتیژیک با آن کشورها برقرار نماید.

 

(باس): آیا گلایەهای خود را نسبت بە کشورهای اروپایی کە از همان ابتدا با همەپرسی کوردستان مخالفت کردند رساندەاید؟ برای نمونە کشور آلمان کە در جنگ علیە داعش یکی از حامیان مهم نیروهای پیشمرگە بودە است؟

مسرور بارزانی: بلە، تلاش کردەایم تا دلایل تصمیم بە برگزاری همەپرسی و استقلال کوردستان را برای آنها بیان کنیم، زیران موضع مخالفت با همەپرسی را غیرە اصولی می‌دانیم. آما آنچە ما دانستەایم آن است کە در آن کشورها نیز جریانات سیاسی هسنتد کە نظر مخالف با حکومت خود دارند و بیشترشان حامی ما هستند.

(باس): حمایت بین‌المللی تا چە اندازە برای شما مهم است؟ آیا حمایت بین‌المللی اکنون مهم است یا وقتی همەپرسی با رای (آری) مردم مواجە و اعلام دولت کردیم مهمتر است؟

مسرور بارزانی: همەپرسی بە حمایت و یا اجازە هیچ جریانی محتاج نبودە و تصمیم مردم کوردستان است، اما اگر از حمایت بین‌المللی برخوردار باشیم بدون شک بهتر است. آنچە حائز اهمیت است، موفقیت در همەپرسی است، هدف از همەپرسی استقلال است و بر همین اساس حمایت از استقلال بسیار مهم می باشد.

(باس): چگونە می توانید کە بە ترکیە و ایران اطمینان خاطر بدهید کە دولت مستقل کوردستان برای آنها خطر محسوب نمی‌شود، در حالی کە هر دو کشور منافع زیادی با اقلیم کوردستان دارند، بە ویژە منافع اقتصادی و در هر دو کشور نیز مسئلە کورد وجود دارد؟

مسرور بارزانی: تمامی همسایگان ما لازم است کە بدانند کە کوردستان برای هیچ کدام از آنها خطر محسوب نخواهد شد، ما طی حکمرانی خود در اقلیم کوردستان نشان دادەایم کە منشا تهدید و خطر برای هیچ کشوری نیستیم. بالعکس تاثیرات زیادی بر اقتصاد آنها داشتەایم، از سوی دیگر نیز بودن دولت مستقل کوردستان می تواند تاثیرات مثبتی بر عادی نمودن روابط میان ملت‌ها داشتە باشد.

(باس): کشورهای عربی کە دارای پایگاه مستحکمی هستند مانند سعودیە، مصر، اردن، امارات و مغرب آیا تاکنون هیچ سیگنال مثبتی را دربارە همەپرسی از آنها دریافت کردەاید؟

مسرور بارزانی: بسیاری از کشورهای عربی و شخصیت‌های عرب نظر مثبتی دارند و نسبت بە حقوق و تعیین حس سرنوشت کوردها احترام قائل بودە و بر این باور هستند این مسئلە یک مسئلە داخلی عراق بودە و حامی حل و فصل بنیادی مشکلات هستند.

(باس): گفتە می شود کە اگر همەپرسی برگزار شود، ترکیە و ایران مرزهای خود را بە روی کوردستان ببندند منابع آبی را قطع و روابط خود را کاملا بە تعویق در خواهند آورد، شما در اینبارە چگونە فکر می‌کنید، آیا این دو کشور بە ویژە ترکیە این کار را خواهند کرد؟

مسرور بارزانی: امیدوارم کە بە این موضوعات فکر نکنند، زیرا بە سود هیچ یک از ما نیست. استقلال کوردستان چیزی نیست تا آخر آن را انکار کنند. همسایەهای ما نیز اندیشمندتر از آن هستند کە بە منافع آیندە خود فکر نکنند.

(باس): موفقیت همەپرسی را در مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان چگونە تضمین می‌کنید؟ چە اطمینان خاطری در اینبارە دارید؟

 

مسرور بارزانی: شما خود می‌گویید مناطق کوردستان، پس اطمینان خاطر ما کوردستانی بودن این مناطق از نظر تاریخی، جغرافیایی و دمگرافی است. همچنین شرکت و حضور ساکنین این مناطق در همەپرسی اطمینان خاطر بیشتری بە ما می‌دهد، بە ویژە کە این مناطق از سوی نیروهای پیشمرگە آزاد شدە و یا حفاظت می شوند.

(باس): اکنون در اقلیم کوردستان و مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان جدا از کوردهای مسلمان، چندین اقلیت دینی و ملی دیگر نیز مانند ترکمن ها، آشوری‌ها، کلدانی‌ها، ارمنی‌ها، عربها، کوردهای ایزدی، کاکەای، فیلی، شبک، زردشتی و بهایی و  زندگی می کنند، شما چطور بە این اقلیت‌ها اطمینان خاطر می‌دهید کە در سایە دولت کوردستان حقوقشان محفوظ بودە و کوردستان دولت همگان خواهد بود، چە پیامی برای ین اقلیتها دارید تا با رای (آری) در همەپرسی شرکت کنند؟

 

مسرور بارزانی: همەپرسی کوردستان برای تمامی ساکنین کوردستان و اقلیتهای دینی و ملی است. پیشتر رئیس اقلیم کوردستان در قانون اساسی عراق از حقوق اقلیت‌های دینی و آیینی دفاع کردە است، بدون شک در کوردستان مستقل نیز حقوق آنها تضمین خواهد بود. امیدوارم این اقلیتها نیز مانند کوردها در جامە عمل پوشاندن بر آرزوی همیشگی کوردها شرکت نمودە و با رای (آری) از آن حمایت کنند و در قانون اساسی کوردستان مستقل بە تمامی حقوق خود دستیابند.

 

(باس): هر از چند گاهی زمزمەهایی از بە تعویق انداختن همەپرسی بە گوش می‌رسد، می‌خواهیم صراحتا نظر شما و پارت دمکرات کوردستان (پارتی) را جویا شویم، آیا شما زیر هیچ فشاری حاضر هستید و آمادەاید تا نسبت بە تعوقیق همەپرسی رضایت نشان دهید؟

مسرور بارزانی: تعویق همە پرسی را کار اشتباهی می‌دانم، در قبال چی و برای چە بە تعویق بیفتد؟ اگر بە تعویق بیافتد چە چیزی تغییر خواهد کرد؟ در راستای منافع کی خواهد بود؟ بر این باور هستم کە از دست دادن زمان بە نفع ما نیست، آنهایی کە مخالف همەپرسی هستند می توانند مشکلات بیشتری را بە وجود آورند، همان افراد بعدها هواداران همەپرسی را مورد حملە قرار دادە و می‌گویند آن را بە تعویق انداختە و نتوانستەاید برگزار نماید. اگر جایگزین بهتری نباشد، چرا همەپرسی را بە تاخیر بیندازیم؟

 (باس): چند مرتبە اشارە شدە کە شرط نیست پس از همەپرسی فورا استقلال اعلام شود، تغییرات پیشرو نیز زود روی می‌دهد، آیا ترسی نیست کە در فاصلە زمانی میان همەپرسی و اعلام کوردستان مشکلاتی پیش آیند و پروسە استقلال را با مشکل روبرو کنند؟

مسرور بارزانی: اگر ارادە ملت ما پرتوان باشد و تصمیم بە استقلال بگیرند، نە زمان و نە هیچ شخصی نمی‌تواند جلو آن را بگیرد. گفتگوهای پس از همەپرسی لازم است تا جایی کە امکان دارد باید کاملا صلح‌جویانە باشد. موضع عراق دربارەی انتخاب شیوە استقلال مهم است، امیدواریم کە عراق بە شیوەای مثبت از تصمیم ملت کورد استقبال کند.

 

 (باس): موضع اتحادیە میهنی کوردستان را کە در حکومت شریک پارت دمکرات می‌باشد چگونە ارزیابی می کنید؟

مسرور بارزانی: انتظار داریم کە اتحادیە میهنی کوردستان با تمام قوا و تمامی جریانت داخل این حزب عملا از همەپرسی حمایت کنند.

 

(باس): تلاش‌های شما برای متقاعد کردن جمعیت اسلامی کوردستان جهت حمایت از همەپرسی بە کجا رسید و منتظر چە چیزی هستید؟

مسرور بارزانی: دوست داریم کە همە جریانات خود را صاحب همەپرسی بدانند و در راستای منافع کوردستان از آن حمایت کنند.

 (باس): چە تضمینی می‌دهید کە در صورت کارانمودن پارلمان، مسئلە همەپرسی نیز مانند قانون اساسی کوردستان در پارلمان دچار مشکل نمی‌شود؟

مسرور بارزانی: واقعا باید مردم کوردستان تضمین بگیرند و دیگر اجازە ندهند کە هیچ جریان سیاسی با سرنوشت آنها بازی کند.

 

(باس): احزاب دیگر بخش های کوردستان، برای نمونە حزب دمکراتیک خلق‌ها و دیگر احزاب شمال کوردستان کە از همەپرسی حمایت کردەاند، همچنین احزاب شرق کوردستان و بیشتر احزاب غرب کوردستان نیز از همەپرسی حمایت کردەاند، این مواضع چە تاثیری بر موفقیت همەپرسی خواهد گذاشت؟

 

مسرور بارزانی: ضمن تشکر از آنها می گوییم جدا از این چیز دیگری را از آنها انتظار نداشتیم. حمایت آنها بە ما نیرو می‌بخشد، همچنین بە کشورهایی کە آنها در آن زندگی می کنند اطمینان خاطر می دهیم کە کوردستان همسایە خوبی برای آنها می‌باشد.

(باس): پس از تعیین سوم مهرماه بە عنوان روز برگزاری همەپرسی، در کوردستان دو دستە با آن مخالفت کردند، دستەای آنها کە موضع تندتری داشتند و از طریق رسانەهای خود کمپین “نە بە همەپرسی” را بە راه اندختند و دستەای دیگر نیز آنچنان کە خود می گویند بە خاطر ترسی کە دارند با اعلام استقلال کوردستان موافق نیستند، از منظر شما هیچ فرقی میان این دو دستە وجود دارد؟ اگر هست چە چیزی می‌باشد؟

 

 مسرور بارزانی: هر بهانەای برای مخالفت با همەپرسی کاری ناپسند و در تضاد با منافع ملتمان است. شاید تعدادی بە خاطر منافع اقتصادی، یا سیاسی خود ماندن با عراق و بودن با یک کشور دیگر را ترجیح بدهند، زیرا تنها امید ماندگاری خود را در آن می‌بینند، بلعکس در کشور مستقل کوردستان شکست و از بین رفتن منافع شخصی خود را احساس می‌کنند، تعدادی نیز ممکن است توانای مقابلە با رقبا را نداشتە و بە ملت خود پشت نبستە باشند و زندگی تحت ستم را بە زندگی مستقل و آزادانە ترجیح بدهند. ترس بزرگترین عامل شکست است، ترسوها همیشە بە دنبال بهانە می‌گردند، زیرا نمی‌توانند در صفوف دلسوزان میهن جای بگیرند.

 

(باس): چگونە بە مردم کوردستان اطمینان خاطر می‌دهید کە با سرنوشت آنها ریسک نخواهید کرد و مردم کوردستان بعد از استقلال دست‌آوردهای بزرگی خواهند داشت؟

 

مسرور بارزانی: بزرگترین ریسک آن است کە زیردست باشید، تاریخ گواهی می‌دهد کە بر سر ما چە آمدە است. وقتی ملت ما ژنوساید، شیمیایی‌باران، انفال، آوارە و زندانی می شد، صاحب کشور خود نبودیم، بە همین خاطر بود کسی بە یاری ما نمی‌آمد، اما هر وقت کشور مستقلی باشیم، بر طبق قوانین بین‌المللی هرگونە تعرضی بە کوردستان با عکس‌العمل بین‌المللی روبرو خواهد شد. از سوی دیگر، کوردستان مستقل می‌تواند بر طبق ضروریات و منافع خود دربارە سیستم دفاعی، اقتصادی و دیپلماتیک خود تصمیم بگیرد. کدام کشور بدون ریسک بە استقلال رسیدە است؟ اگر تلاش برای استقلال ریسک باشد، یقینا زیردستە بودن فاجعە است.

 

(باس): تجربە حکومتداری اقلیم کوردستان شیوە ادارە این حکومت طی ٢٦ سال گذشتە بیشتر اوقات نقد، گلایە و حتی اعتراض مردم را بە دنبال داشتە است، بە ویژە از نظر اقتصادی و فساد اقتصادی و کاستی‌های دیگر در زمینە خدمات عمومی، چە اطمینان خاطری وجود دارد کە تجربە حکمرانی بعد از استقلال با کاستی‌های حکومت قبل از آن ادامە خواهد یافت؟

 

مسرور بارزانی: هیچ کس نمی‌تواند منکر کم و کاستی در حکومت اقلیم کوردستان شود، اما دست‌آورد و پیشرفت نیز داشتەایم. خود ما نیز خیلی وقت ها از شیوە حکومتداری و بویژە بخش اقتصادی نقد کردەایم، رقابت حزبی نیز تاثیرات منفی بر ادارە حکومت داشتە است. حکومت اقلیم کوردستان در بعضی از مناطق حتی تصمیم گیرندە نبودە است. در یک کشور مستقل حفاظت از شهروندان و تامین امکانات عمومی وظیفە حکومت است. از همە مهمتر دخالت کشورهای دیگر در امور داخلی قطع خواهد شد، کە بیشتر وقت‌ها عامل اصلی تنشهای داخلی بودە. همچنین در یک کشور مستقل می‌توانیم قانون اساسی را تصویب کنیم کە منافع کوردستان در اولویت باشد و دیگر ناچار نباشیم بە منافع دیگران نیز پایند باشیم. بر این باور هستم کە در قانون اساسی کوردستان تمامی راهها را برای کم کردن این کاستی‌ها در پیش خواهیم گرفت و کشوری مدرن تاسیس خواهیم کرد.

(باس): آیا فکر می کنید کە در همەپرسی برای استقلال کوردستان، در شهر سلیمانیە رای (نخیر) بیشتر باشد آنطور کە تعدادی از رسانەها اعلام می‌کنند؟

 

 مسرور بارزانی: فکر نمی کنم. مردم دلسوز و میهن‌پرست سلیمانیە هیچ وقت اجازە نخواهند داد کە تاریخ شهرشان را شرمندە کنند.

(باس): مانند بلند پایە‌ترین مسئول امنیتی کوردستان، از شما می‌پرسم کە آیا تهدید داعش برای کوردستان تمام شدە، رو بە اتمام است و یا ادامە دارد؟

مسرور بارزانی: داعش از نظر نظامی رو بە زوال و انحطاط است، اما افکار تندروانە داعش  بە زودی ریشەکن نخواهد شد. منبعد نیز تهدید داعش و جریانات شبیهە داعش خواهند ماند، اما در سطح کوچکتر و شیوە تهدیدات نیز تغییر خواهند کرد.

(باس): آیندە حشد شعبی را در عراق چگونە می‌بینید؟

مسرور بارزانی: این موضوعیست کە بە عراقی‌ها ربط دارد، فکر کنم کە حکومت عراق حشد شعبی را گسترش می‌دهد و آن را بە یکی از ستونهای مهم جهت حفاظت از  سیستم حکمرانی عراق تبدیل خواهد کرد.

(باس): بە درازای مبارزە ٥٠ سال گذشتە، جناب مسعود بارزانی مانند سمبلی برای استقلال کوردستان شناختە شدە، مانند رهبری ملی‌گرا کە مسئلە کورد بە تفکر و نظرات وی بستە بودە، این باعث شدە تا هر از چندگاهی نقدهایی بر پارت دمکرات وارد شود و بگویند کە این سمبل ملی را مانند یک فاکتر حزبی نشان دادەاند، این نقدها را چگونە می‌بینید؟

 

مسرور بارزانی: پارت دمکرات بە رهبر مسعود بارزانی و تاریخ مبارزە وی افتخار می‌کند. فکر نکنم پارت دمکرات بارزانی را بە عنوان یک فاکتر حزبی نشان دادە باشد. برای همین رهبر بارزانی در میان مردم کورد و حتی بخش‌های دیگر کوردستان نیز بە عنوان یک رمز ملی شناختە شدە است.

(باس): مانند یکی از مسئولین بلندپایە پارت دمکرات از شما می‌پرسم، اگر پروسە همەپرسی با رای (آری) بە اتمام رسید و سپس اعلام استقلال شود، آن وقت پارت دمکرات چگونە حزبی خواهد شد، آیا با این قوارە و با همین سیستم و برنامە و اساسنامە خواهد ماند، یا تغییراتی در خود بە وجود خواهد آورد؟ یا بهتر بگویم ضرورت ماندن حزبی ماند پارت دمکرات پس از استقلال چە خواهد بود؟

 

مسرور بارزانی: پارتی در تمامی مراحل و زمان‌ها خود را تطبیق می‌دهد، تاکنون در هر وظیفەای کە متحمل شدە موفق بودە و با رویدادها و موضوعات مختلف مطابقات معادلات بەروز برخورد نمودە است. در کشور کوردستان نیز لازم است کە خود را با شرایط تازە وفق دهد و مطمئن هستم این کار را خواهد کرد.

وظیفە و سیاست پارت دمکرات پس از استقلال ایجاد سیستمی پیشرفتە جهت آبادسازی و بنیاد نهادن جامعەای مدرن و دمکرات و اقتصادی قوی و کشوری با ثبات کە تلرانس در آن حاکم باشد و دست‌آوردهای ملی در آن حفاظت شوند، خواهد بود.

 

http://www.basnews.com/index.php/fa/interviews/372662

twitter
Youtube
Facebook