بلوچی نام زورگءِ اجازت باید ببیت


Image may contain: 1 person, text

با درخواست آقای درازهی نماینده سراوان در مجلس، وزیر کشور به رئیس سازمان ثبت احوال دستور داده است کتابچه ای علمی و جامع تهیه شود که دربردارنده ی نام های اصیل بلوچی برای استناد ثبت احوال به آن باشد و برای همیشه به معضل نامگزینی اسامی قومی بلوچی خاتمه داده شود.


منبع: Nasser Mir Baloch Zehi

twitter
Youtube
Facebook