طبق قوانین جدید ترک ها نمی توانند در ایران معلم شوندطبق قوانین جدید ترک ها نمی توانند در ایران معلم شوند

https://www.gunaz.tv/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-6/%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85–%D9%88%D9%86%D8%AF-98087

twitter
Youtube
Facebook