بانوک مهنا بلوچ، اسپکهءِ شهردار بیت


خبرگزاری مهرءِ گزارش دات که اسپکهءِ شورای شهرءَ، گوستگین روچاں په دلجمی و اکثریت آرای، بانوک مهنا محمدی بلوچ  په اسپکهءِ شهردار بئیگ گچین کت. بانوک مهنا دانشگاهءِ استاد و وانینوک بیتگ.

بانوک مهنا دومی بلوچ زالبول انت که ماں بلوچستان په شهردار بئیگ گچین بیت. کارشناس و زانتکارانی هیال اش انت که ای گچین کاری یک نوکیں جاوریءَ شون داریت و چد و رند، بلوچ زالبول مزنین کارانی بوجءَ زیر انت.

twitter
Youtube
Facebook