مسعود بارزانی: حامی کوردهای دیگر بخش‌های کوردستان هستیم 

رئیس اقلیم کوردستان در نشستی با استادان دانشگاه در هولیر، اعلام کرد کە ما از کوردهای دیگر بخش های کوردستان حمایت خواهیم کرد.

امروز چهارشنبە هشتم شهریور ماه، مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در نشستی با استادان دانشگاه در هولیر اعلام کرد: “همەی ما، یک ملت هستیم، اما واقعیت اینست کە ما بە چهار بخش تقسیم شدە ایم، با این حال ما همیشە حامی و پشتیبان کوردهای دیگر بخش های کوردستان بودەایم”.

رئیس اقلیم کوردستان در ادامە گفت: “کوردهای دیگر بخش های کوردستان، باید بە حقوق خود برسند، آنها خود راه مبارزەی خود را تعیین می‌کنند، مانیز همیشە از آنان حمایت و بە حمایت خود از آنها ادامە خواهیم داد”.

http://www.basnews.com/index.php/fa/news/kurdistan/374876

twitter
Youtube
Facebook