مئے مکه و ماس انت وطن -نصیر


چُنت ماه پیش، واجه براهندغ بگٹیءَ ماں سوشل میڈیاءَ گشتگ ات که بلوچ ماں ایرانءَ خوش و وشحال انت و اوداں بلوچءِ آزاتی لوٹوکیں تحریک نیست. البت مذهبی گروپے هست که ایرانءِ خلافءَ جنگءَ انت. آئیءَ گشتگ ات چو که آ سکیولر انت پمیشا آ مذهبی گروپانی حمایتءَ نکنت. مئے گمان ایش ات که مئے آجوئی لوٹوکیں بلوچ جهدکاراں چُشین توان نیست که یکّین وهدءَ که پاکستانءَ گوں جنگءَ انت و ایرانءِ خلافءَ هم وتا را مانگیشین انت.
ما بلوچ یکدگرءِ حالءَ سهیگ و یکدگرءَ پجّاه کاریں؛ هچ کسی کرد چیر نه انت. هنیگیں سوشل میڈیاءِ برکتءَ، حال دمانءَ دنیاءِ کنڈ کنڈءَ شنگ بنت. وهدیگیں زمانگ نه انت که ماه و سالاں پد، یکےءَ کاگد و یا قاصدےءَ حالے بیارتیں.


 

 

 

 

 

دنیا سکّ باز دیما شُتگ، بلے اپسوز و ارمان انت که ما بلوچ انگت هزار سالی پندےءَ پَشت کپتگیں و وتی زانت و هوشءَ هم چو ” چاکری” کینگءَ کار بندگءَ ایں. مئے مستریں تاریخی هیرو ” میر چاکر” هم په لاشاریانی چُکچین کنگءَ ” هرات”ءِ بادشاهءِ گورا شت و سوالیگ بیت. ما گوشیں آ گپءَ یله کن ات که شش سد سال گوستگ؛ سد سال پیش، وهدیکه ” پرشیا”ءِ امپایر نزور ترّتگ ات و قاجار بادشاهی پروش وران ات، انگریزءَ ” رضا میرپنج” که یک ناوانندهیں افسرے ات، فوجءِ سروک کنائینت و رندا ملکءِ بادشاه. همے رضا میرپنج، رضاشاه جوڑبیت و انگریزءِ رستگیں کشک که بلوچستان ماں مشرقی و مغربیءَ بهر کنگ بیتگ ات و رضاشاهءِ فوجءَ گوں لهتے بلوچانی مدتءَ، میر دوست محمد خان پروش دات و بلوچستانءِ رو ایرشتی بهر گپت ، ایردست و بلوچءِ ڈیه لگتمال کت. بازیں بلوچے درانڈیه بیت ، شت ماں کراچی و سندءَ جاه منند بیت انت. هما زمانگءَ، ماں بلوچستانءِ رودرآتکی بهرءَ، میر یوسف علی مگسی و میر عبدالعزیز خان کردءِ سروکیءَ، انگریزءِ خلافءَ بلوچ جهدءَ اتنت. بلے مئے همے راجی سروک چه رضاشاهءِ زوراکیاں نزانتکار اتنت. بچار که میر عبدالعزیز کردءَ ، رضاشاهءِ ستا ءَ چے گشتگ:
” زندگی را راز جو از شه رضا ی پهلوی می کند افزون عمل نور شهاب زندگی ”
مئے تاریخ، چه مئے وتی سُستی و نزانتکاریاں سرّیچ انت. بلے اپسوز و ارمان انت که ما چه هما سُستی و نزانتکاریان ، گُشئے هچ پیمیں پنتے نه گپتگ. هما کاٹاری ٹپّ که انگریزءَ بلوچ ڈیهءِ دلبندءَ جت و رندءَ، ایران و پاکستانءَ جُهلتر کت، هنّی ” گنده ریش” بیتگ. په اے گنده ریشءِ علاجءَ دراهیں ٹپّ درمان کنگی انت. اے ٹپّ، گوں پاکستانءِ ” سی پک” و ایرانءِ ” توسعه سواحل بلوچستان” ( سئے تا سئے و نیم میلیون غیر بلوچءِ آرگ و جه منند کنگ) چو شومک و کینسرءَ بیتگ. اے شومک نه تیاب دپءَ مهتل بیت ونه تیوکا بلوچ ڈیهءِ یک بهرےءَ، بلکین سجهیں بلوچ ڈیهءَ مان پتائیت و آ وهدی گڑا بے درمان بیت؛ آ وهدی نه بگٹی نواب، نه مری سردار، نه ” بی ال اف” و نئیکه ” جیش العدل” و بلکیں بلوچءِ نام پشت به کپیت هنچو که هنّی بازیں بلوچے ماں پنچاپءَ وتارا بلوچ گشنت.
هنچو که گل خان نصیرءَ گشتگ، ٹکّیں گپ ایش انت که بلوچ و بلوچستانءِ دشمن پاکستان و ایران انت. بلوچ وتی سرءَ هوش به کنت و اے ٹکیں حقیقتءَ شریءَ پوه ببیت که ایران ماں تاریخءِ دراجیءَ هچبر بلوچءِ دوست نبیتگ بلکیں چه انوشیروان ( ایرانی آئیءَ عادل گشنت چیا که بلوچ چک چین ای کتگ انت) ءَ بگر تا قاجار و هنیگیں سیاه پاگیں شیعه ملآ یانی حکومتیءَ، مدام په بلوچءِ چک چین کنگءَ لانک بستگ. پیسرا انگت وهدءِ لوٹ کمتر بیتگ انت و بلوچستانءِ اهمیتءِ اندازه آهاں شریءَ نزانتگ.هنّی پارس و پنجاپیاں بازیں تورُمے ڈلینتگ؛ په آهانی جاه و لاپءِ دیگءَ بلوچءِ ڈیه گچین اش کتگ. آ وتی کارءَ کنگءَ انت، چه دیمروی ، وشحالیءِ نامءَ بگر تا که فراری و اشرارءِ نیمونءَ بلوچانی کُشت و کوش. ما بلوچ هم باید چه اے پندلاں شریءَ سرپد به بئیں و هر پیمے که بیت کنت باید په وتی رکّینگءَ وس و جهد بکنیں. هنچو که گل خان نصیرءَ گشتگ:

ما هانلءِ ملکءَ ندوں جوریں بداں دلمانگیں

الف الف بلوچ ۷/۰۹/۲۰۱۷

twitter
Youtube
Facebook