جان کری: جنگ سوریه تا حد زیادی از کنترل خارج شده


http://www.bbc.com/persian/world/2016/05/160502_u01-kerry-syria

twitter
Youtube
Facebook