روایت رضا دقتی، عکاس و خبرنگار که به عنوان ناظر مستقل روز برگزاری رفراندوم در هه‌ولیر و کرکوک


twitter
Youtube
Facebook